శరణంభవ కరుణామయి – తరంగం

శరణం భవ కరుణా మయి కురు దీన దయాళో
కరుణారస వరుణాలయ కరిరాజ కృపాళో

అధునా ఖలు విధినా సుధియా సుర భరితం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

వరనూపుర ధర సుందర కరశోభిత వలయా
సురభూసుర భయవారక ధరణీధర కృపయా
త్వరయా హర  భరమీశ్వర సురవర్య మదీయం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

ఘృణిమండల మణికుండల ఫణిమండల శయన
అణిమాదిసుగుణభూషణ మణిమంటపసదన
వినతాసుత ఘన వాహన మునిమానస భవన
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

అరిభీకర హలిసోదర పరిపూర్నసుఖాబ్ధే
నరకాంతక నరపాలక పరిపాలిత జలధే
హరిసేవక శివ్నారయణతీర్థ పరాత్మన్
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

— శ్రీ నారాయణ తీర్థ – కృష్ణ లీలా తరంగిణి నుంచి

A traditional Bhajana paddati rendering of Sri Ghorakavi Sampath kumar gAru – http://sdrv.ms/X9q8t6

http://www.maganti.org/audiofiles/air/bhakti/srirangam/Track01.html

SaraNam bhava (be my refuge) karuNA mayi kuru dIna dayALO (O! deena dayAlaa! kRshnA! be compassionate towards me)
karuNArasa varuNAlaya (ocean full of essence of compassion) karirAja kRpALO (one who has shown kRpa on the king of elephants ref. gajEnda mOkshm)

adhunA (immediately; right now) khalu vidhinA (verily as duty) mayi sudhiyA sura bharitam (my right mind filled with god)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

varaNupuradhara (one wearing selected nUpura) sundara kara SObhita valayA (having beautiful armlets)
sura bUsura bhaya vAraka (one who removes the fear of gods and brahmaNas) dharaNIdhara kRpayA (o holder of earth – by thy kRpa)
tvarayA hara (quickly remove) bharam (heavy weight of samsara) iSwara (O LORD) suravarya (one who is adorned by gods) madIyam (mine)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

ghRNimanDala (of solar orb) maNikunDala (ear wear of gems) phaNimanDala Sayana (resting on the great snake)
aNimAdi su guNa bhUshaNa (adorned by the good qualities like aNima etc.,) maNimanTapa sadana (living in the hall made of gems)
vinatAsuta ghana vAhana (one having a great vAhana – eagle who is son of vinata) munimAnasabhavana (residing in the purified minds of sages)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

aribIkara (one who frightens the opponents) halisOdara (brother of balarama who holds a hala – plough as weapon) paripUrna sukhAbdhE (ever filled ocean of bliss)
narakAtaka (one who killed daemon naraka) narapAlaka (one who takes care of humans) paripAlita jaladhE (one who is the lord of milky ocean)
harisEvaka SivanArayaNatIrtha (a servant of Hari called siva-nArayaNa tirtha’s) parAtman (the paramatma the great lord)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

This tarangam shows the way to take refuge in Lord Sri Krisha by Sri nArAyaNa tIrtha. absolutely wonderful!!

Link to Past post on few other tarangams: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/11/blog-post.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: