తారక మంత్రము

రాగం – ధన్యాసి; తాళం – ఆది 

పల్లవి: తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను
ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా

అను పల్లవి: మీఱిన కాలుని దూతలపాలిటి
మృత్యువె యది నమ్మర యన్నా

చరణం 1: ఎన్ని జన్మముల నెంచి చూచినను
ఏకో నారాయణుడన్నా
అన్ని రూపులై ఉన్న పరాత్ముని
నా మహాత్ముని కథలను విన్న ||తా||

చరణం 2: ఎన్ని జన్మముల జేసిన పాపము
లీ జన్మముతో విడునన్నా
అన్నిటికి కడసారి జన్మమిది
సత్యం బిక పుట్టుట సున్నా ||తా||

చరణం 3: ధర్మము తప్పక భద్రాద్రీశుని
తనమదిలో నమ్ముచునున్న
మర్మము దెలిసిన రామదాసుని హృ
న్మందిరమున నే యున్న ||తా||

 — శ్రీ రామదాసు

tAraka mantramu kOrina dorikenu
dhanyuDanaitini OrannA

tArakam means ‘that which helps you cross over’ the difficult samsAra. mantram means ‘helps crossing over by the means of thought’ So, tAraka mantram is one which helps to cross over this repetitive samsAra by simply thinking about it. Such a formula can only be given by someone who has successfully used and experienced the result of the formula by himself. A Guru can provide such a tAraka mantramu to a deserving sishya. Having got such a mantram one becomes accomplished – dhanya.

mI~rina kAluni dUtalapAliTi
mRtyuve yadi nammara yannA

It is the death for the yama dUtas (kAluni dUtalu). The tArakamantram is the death for yama dutas. Have faith in this!

enni janmamula nenci cUcinanu
EkO nArAyaNuDannA
anni rUpulai unna parAtmuni
nA mahAtmuni kathalanu vinna

The ultimate Atma (paramAtma) appears in various forms e.g., mathya, kUrma… kRShna, rAma… but in the essence he is the only ONE. Listening to those narrations of lord nArAyaNa in various forms leads to the fruition of tArakam.

enni janmamula jEsina pApamu
lI janmamutO viDunannA
anniTiki kaDasAri janmamidi
satyam bika puTTuTa sunnA

The pApamulu i.e., sins carried out by me over several past lives are going to be detached / removed from me in this life (due to the power of the tAraka mantramu!) This is the very last life and I am absolutely sure not to take another birth! (or the probability of me taking another form is ZERO)

dharmamu tappaka bhadrAdrISuni
tanamadilO nammucununna
marmamu delisina rAmadAsuni hR
nmandiramuna nE yunna

Not falling off from the path of righteousness and being faithful to the Lord of bhadrAdri from deep of heart; also who knows the secret (marmamu) that the lord resides in the heart-temple of SrI rAmadAsu (the servant of rAma) – declares that “I have got the tAraka mantram as desired and I have become accomplished by it.”

— On the occasion of rAma Navami this Friday 19th April.

Let there be grace of Lord rAma on one and all and let everyone who desires the tAraka mantram; HE lets them have it. 

om tat sat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: