అవసరానికి ఉపయోగపడనివి

పుస్తకస్థా తు యా విద్యా పరహస్తగతం ధనం
కార్యకాలే సముత్పన్నే న సా విద్యా న తత్ ధనం

పుస్తకం లోనే ఉండిపోయిన విద్యా (చదువూ), పరహస్తగతమైన ధనమూ, అవసరానికి ఉపయోగపడనివి; అటువంటి విద్య విద్యా కాదు, ధనం ధనమూ కాదు.

pustakasthA tu yA vidyA parahastagataM dhanaM
kAryakAlE samutpannE na sA vidyA na tat dhanam

Knowledge that remains in the book, Money that is handed over to some one else, are not useful at the time of need; Such knowledge is not knowledge, such money is not money!

Note: As I am bringing the knowledge of arthaSAstra out of the book to make it useful, there are less posts on this blog. Any one interested can see posts related to artha SAstra @ http://sastra-artha.blogspot.in/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: