హంస మంత్రం

గమాగమస్థం గమనాది శూన్యం
                   చిద్రూపదీపం తిమిరాపహారం |
పశ్యామి తే సర్వజనాంతరస్థం
                   నమామి హంసం పరమాత్మ రూపం ||

— యోగశిఖోపనిషత్ నుంచి  (హంస గాయత్రి ధ్యాన శ్లోకం)

gamAgamasthaM gamanAdi SUnyaM
                  cidrUpadIpaM timirApahAraM |
paSyAmi tE sarvajanAntarasthaM
                  namAmi haMsaM paramAtma rUpam ||

(THAT) Is established in exit (niHSvAsa i.e., exhalation)  and entry (utSvAsa i.e, inhalation)  but devoid of any movement
              Is of the form of light of consciousness (cit) which removes the darkness (timira i.e ignorance)
I see THOU established in all the (living) beings
              I bow down, “haM sa”  The SOUL ultimate of all beings!

Every human being recites (silently performs a japa of) this mantra 21,600 times daily! which keeps the being alive. Only due to THAT soul’s presence all the movements of mental, emotional and physical layears are expressed and impressed!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: