వెలలేని సంపద – Invaluable legacy

మా తండ్రిగారు వదిలి వెళ్ళిన వెలకట్టలేని సంపద.

1. అమూల్యమైన మా తాతగారి పుస్తకాలు

2. మా నాన్నగారు సేకరించిన పుస్తకాలు

3. అనుభూతి పూర్వకాలైన లేఖలు

 

4. స్వదస్తూరిలో వ్రాసుకున్న వేదాంత విషయాలు

— ఆషాఢ బహుళ ఆష్టమి (మా తండ్రి గారి ఆబ్ధికం) సందర్భంగా

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: