Archive for October, 2013

నర మేషం – కాల వృకం

October 26, 2013

దారా ఇమే మే, పశవశ్చ మే మే, ధనాని మే మే, ఇత్థం నరో మేష సమాన కంఠః అహోహ్యయం కాల వృకేణ నీతః

మే – అంటే సంస్కృతం లో “నాకు” లేదా “నాది” అనే అర్థం వస్తుంది. సామాన్యంగా నరులు “ఈ భార్య నాది నాది”, ఈ పశువులు నావి నావి”, ఈ ధనం నాది, ఇంకా నాకు కావాలి” అంటూ ఉంటారు. మేక కూడా “మే మే” అని అరుస్తూ ఉంటుంది.

అయ్యో! ఇలా జరుగుతూ ఉండగా, కాలం (మృత్యువు) లోడేలు (వృక) రూపంలో (తెలియకుండా వచ్చి)నరులను కబళించి వేస్తుంది కదా!!

— ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి గురువుగారు శ్రీ శ్రీ శ్రీ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామివారు చెపుతూ ఉండేవారట. ఆలా అని ఒక అనుగ్రహ భాషణం లో శృంగేరీ జగద్గురువులు సెలవిచ్చారు.

dArA imE mE, paSavaSca mE mE, dhanAni mE mE, ittham narO mEsha samAna kanThaH ahOhyayam kAla vRkENa nItaH

In Sanksrit, “mE” means “for me” or “mine”. Usually man keeps bleating “this wife is mine and for me”, “these animals are mine and more for me” and “this money is mine and need more for me” like a goat. Alas! as this bleating is going on, the kAla (time in the form of death which is not apparent) is taking away the man goat!

— Quoted by Sri Sri bhAratI tIrtha mahA swami in one of the anugraha bhAshaNam in recent vijaya yAtra through Andhra pradesh. It used to be quoted by parama guru SrI SrI SrI abhinava vidyAtIrtha mahaswami.

kOshThAgArAdhyakshaH – Superintendent of Magazine

October 25, 2013

After dealing with the supervisor of kOSa gRhaOn precious items and their quality control, in the 15th chapter of II book of arthaSAstra deals with the overseer of kOshThAgAra.

kOshTha” is the store of agricultural produce that which is eaten by beings.

The adhyaksha of magazine should know well about sIta – production from agriculture, rAshTram – revenue from countryside, krayimam – purchase, parivartakam – bartering, prAmityakam – getting things for free (as grant from sources), apamityakam – borrowing, simhanikA – taking care of workers pounding, splitting, frying, fermenting, grinding, pressing oil from oilseeds, making sugar from sugarcane etc.,

cANakya groups all the agriculture produce into 4 categories. 1. dhAnya – grains 2. snEha – Fats 3.kshAra – sugars and 4. lavaNa – salts

The supervisor should personally observe and know about the quantity increase or decrease by pounding, grinding etc activities.

All the produce should be graded according to the quality and should be utilized for suitable persons consumption. For example the low grade items can be given to elephants, horses and other animals, medium grade items can be given to servants and high grade items are made available to aristocrats.

A prastham of rice, a quarter quantity (of rise) pulses, a sixteenth quantity (of pulses) salts (minerals) and forth (of pulses) of fats is one average (balanced) meal” -. Says cANakya.

Of the incoming produce into kOshTha, 50% should be used rest of the 50% should be stored for any unforeseen draught etc., periodically the old stock should be replaced by the new stock by using the older stock for consumption.

Tools for measuring and weighing, sieves, grinding, winnowing, scattering, pounding and crushing machines should be acquired and kept in good condition.

Workmen to handle different activities in the kOshTha like sweeping, measuring, delivering, tallying etc., should be employed.

cANakya concludes this chapter with:

उच्छ्ऐर्धान्यस्य निक्षेपो मूताः क्षारस्य संहताः
मृत्काष्ठकोष्ठाः स्नेहस्य पृथिवी लवणस्य च

“Grains should be stored on a higher (platform), close-knit dry grass bags for storing jaggery and sugars, earthen or wooden containers for fats and earth for salts.”

My Notes:
Chapter by chapter cANakya keeps emphasizing on the knowledge of source, the process of quality control and improving usability of raw materials, transporting them, storing them, putting them for best use at the right place and right time, the tools needed, the man power needed and the overall environmentally friendly process to be followed in an all inclusive mode! (he actually considers all the living beings including animals and plants well being while dealing with any topic that is being discussed!)

పెంజీకటికవతల

October 20, 2013

లోకంబులు లోకేశులు
లోకస్థులుఁ దెగినఁ తుది నలోకం బగు పెం
జీకఁటి కవ్వల నెవ్వఁడు
నేకాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్

లోకాలు, వాటి అధిపతులు, వానిలో ఉండే జీవులు అన్నీ తెగిన తరువాత అలోకమైన (శూన్యమైన) పెను చీకటి (పెంజీకటి) ని దాటి ఏకాకృతిలో వెలిగే జ్యొతి తత్త్వాన్ని నేను సేవిస్తాను.

— పోతన, శ్రీ మదాంధ్ర మహా భగవతం గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టం నుంచి

Having transcended the multiplicity of worlds, their respective lords, their inhabitants into the invisibility of great darkness in the end, the form of undivided light, THAT I pray to.

Transfer orbits, low-energy transfers and 20 years of career!

October 11, 2013

This day 20 years back (11th October 1993), a young graduate with a bag full of science books and few pairs of cloths landed here in Bangalore to pursue a career. Born in Andhra Pradesh, studied in Tamilnadu it is the third south Indian state Karnataka, I came to join Indian Space Research Organization as ‘Scientific Assistant – B’.

It was a long selection process to get to the job. I had to qualify a written test, an interview with a big panel of ISRO and IISc scientists, a police verification to join central government of India. With the planned Mangalyaan launch on 28th October, would like to give some science behind travelling beyond Earth’s orbit.

If we want to go to moon or mars we can’t aim a rocket towards the target and fire it. As the distance between earth and moon is about 4 million kilometers and to that of mars it is 400 million km. So, we need slightly intelligent way of going there. One way of going there is using Hohmann Transfer Orbit In simple terms, the spacecraft is placed in a highly elliptical orbit around earth and using a delta-v at right point transferred into another elliptical orbit at a suitable time to the target orbit.

There is another low-energy transfer using Lagrange points which will probably take longer transit time. The Interplanetary Transport Network (ITN) formed for deep space missions that travel purely using solar energy or very little fuel to fire the thrusters.

Mangalyaan is taking the first method of Hohmann Transfer Orbit between Earth and Mars to start it journey in this opportunity window to reach mars by November 2014. I wish all the best to my first employer in this mission which is going to prove the technology and ISRO’s ability to apply the science to take the satellite into orbit mars. There are challenges of handling the launch, orbit maneuvers, deep space communication network for both payload data and machine control (it is 20 light minutes distance between earth and mars at the maximum so the two way communication takes 40 minutes making it complex to manage the communications!) It is only unfortunate to see critics criticizing the cost of this mission which is around 450 crores Indian Rupees where as ONE Fodder scam is 950 Crores worth loss to nation; not to mention any other scams of recent past in India.


How is it related to my career? Even I ended up using the high energy transfer orbits and low energy transfers during this journey around different companies and quantum leaps to different roles on working on orbits to orbitals, providing management solutions to energy grids and computing grids, optimizing satellite operations to smart metering operations handling data movements in and out of commercial ERP systems and geospatial databases, deriving forecasts of orbits of satellites to insights from big data using analytics in these 20 years.

Apart from the science, math & technology, these 20 years took me around this little globe physically from India to Singapore to various European Countries (Belgium, Germany, France, Netherlands, Luxemburg) to UK then to USA, Japan, Korea; provided an opportunity to work with large enterprises from Australia, China, South Africa etc., to make me meet exceptional personalities from varied cultures, walks of life to interact and learn about the most colorful part of God’s creation.

A majority of the orbiting been with TCS, (which was my second employer between 1996 and 2006 for 10 years) followed by Oracle Corporation and IBM India Pvt. Ltd. to come back to TCS in 2011.

I take this opportunity to thank one and all who helped me through this journey, who have challenged me and those who have been neutral towards me; each of those gestures gave me immense experience and made the journey very colorful and interesting.

With entry and re-entry tested, I hope to go along on the orbit for few more years continuing my learning until the mission retires….

అరవిందాసనసుందరి

October 5, 2013

శరదిందు వికాశి మందహాసాం
స్ఫురదిందీవర లోచనాభిరామాం
అరవింద సమాన సుందరాస్యాం
అరవిందాసన సుందరీం ఉపాసే

शरदिन्दु विकाशि मन्दहासाम्
स्फुरदिन्दीवर लोचनाभिरामाम्
अरविन्द समान सुंदरास्याम्
अरविन्दासन सुंदरीमुपासे

Sarad-indu vikASi mandahAsAm
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm
aravinda samAna sundarAsyAm
aravindAsana-sundarIm upAsE

upAsE  I am devoted and attached to; aravinda+Asana+sundarI = consort of lotus born (creator brahma – goddess sArada)
aravinda samAna sundara-AsyAm who is having beautiful lotus like mouth (that flows nectar of beautiful words)
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm who is having black lotus like pleasing , delightful , agreeable , beautiful gaze of eyes
Sarad-indu-vikASi-mandahAsAm who is having a smile shining like moon light of sarat kAla’s moon. (sarat Rtu comes after the rainy season when the skies are clear and moonlight is at its brightest)

— SrI vijaya nAma samvatsara SarannavarAtri starts today….