అరవిందాసనసుందరి

శరదిందు వికాశి మందహాసాం
స్ఫురదిందీవర లోచనాభిరామాం
అరవింద సమాన సుందరాస్యాం
అరవిందాసన సుందరీం ఉపాసే

शरदिन्दु विकाशि मन्दहासाम्
स्फुरदिन्दीवर लोचनाभिरामाम्
अरविन्द समान सुंदरास्याम्
अरविन्दासन सुंदरीमुपासे

Sarad-indu vikASi mandahAsAm
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm
aravinda samAna sundarAsyAm
aravindAsana-sundarIm upAsE

upAsE  I am devoted and attached to; aravinda+Asana+sundarI = consort of lotus born (creator brahma – goddess sArada)
aravinda samAna sundara-AsyAm who is having beautiful lotus like mouth (that flows nectar of beautiful words)
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm who is having black lotus like pleasing , delightful , agreeable , beautiful gaze of eyes
Sarad-indu-vikASi-mandahAsAm who is having a smile shining like moon light of sarat kAla’s moon. (sarat Rtu comes after the rainy season when the skies are clear and moonlight is at its brightest)

— SrI vijaya nAma samvatsara SarannavarAtri starts today….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: