పెంజీకటికవతల

లోకంబులు లోకేశులు
లోకస్థులుఁ దెగినఁ తుది నలోకం బగు పెం
జీకఁటి కవ్వల నెవ్వఁడు
నేకాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్

లోకాలు, వాటి అధిపతులు, వానిలో ఉండే జీవులు అన్నీ తెగిన తరువాత అలోకమైన (శూన్యమైన) పెను చీకటి (పెంజీకటి) ని దాటి ఏకాకృతిలో వెలిగే జ్యొతి తత్త్వాన్ని నేను సేవిస్తాను.

— పోతన, శ్రీ మదాంధ్ర మహా భగవతం గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టం నుంచి

Having transcended the multiplicity of worlds, their respective lords, their inhabitants into the invisibility of great darkness in the end, the form of undivided light, THAT I pray to.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: