రాజద్వార సౌఖ్యంబులు

సంతోషించితినిఁ జాలుంజాలు రతిరాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితిఁ జాలుఁజాలు బహురాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిం బొందెదఁ జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వారసౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతుఁడ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

                                  
— ధూర్జటి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం నుంచి 

I have enjoyed enough of pleasures granted by the cupid (rati-rAja manmatha);
I became tranquil by enough of successes attained by visiting & convincing powerful kings (leaders / CEOs etc.,)  of this world.
I will attain permanent peace by treading the path of realization of the ultimate bliss (brahma-pada-rAja-dvAra-saukhambu) by thy grace O lord of SrI kAlahasti! I will surely get beyond all the anxieties and attain that peace. I am sure….

— dhUrjaTi

Another post realted – http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/06/blog-post_15.html

— Today is sankasTa hara caturthi of kArtIka mAsa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: