ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయ్యాలి?

వర్షార్థమష్టౌ ప్రయతేత మాసా న్నిశార్థ మర్థం దివసం యతేత
వార్ధక్య హేతో ర్వయసా నవేన పరత్ర హేతో రిహజన్మనా చ

వానకాలమునకు వలసినవి యెల్ల నార్జింపవలయు మాసాష్టకమున
రాత్రులకొనరు నర్థములెన్ని యన్నియు ఘటియింపవలయు బగళ్ళ యంద
అపరవయో యోగ్యమగు వస్తుజాలంబు సాధింపవలయును జవ్వనమున
పరలోకమునకు సంపాద్యమెయ్యది యది గడియింపవలయు నీ యొడలియంద

varshArthamashTau prayatEta mAsA nniSArtha martham divasam yatEta
vArdhakya hEtO rvayasA navEna paratra hEtO rihajanmanA ca

vAnakAlamunaku valasinavi yella nArjiMpavalayu mAsAshTakamuna
rAtrulakonaru narthamulenni yanniyu ghaTiyimpavalayu bagaLLa yanda
aparavayO yOgyamagu vastujAlambu sAdhimpavalayunu javvanamuna
paralOkamunaku sampAdyameyyadi yadi gaDiyimpavalayu nI yoDaliyanda

One has to attempt to attain all the things needed for rainy season in the rest eight months, things needed for the night to be attained during the day time, whatever is needed for old age to be attained during the working age and whatever needed for heaven (para lOkam) during this very lifespan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: