Archive for February, 2014

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – కృతార్థత

February 27, 2014

అయం దానకాలస్త్వహం దాన పాత్రం
భవన్నాథ దతా త్వదన్యం న యాచే
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థో’స్మి తస్మాత్

— శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర మహా శివరాత్రి సందర్భం గా, ఆది శంకరాచార్య కృత శివ భుజంగ ప్రయాత స్తొత్రం నుంచి…. 

ayam dAnakAlaH = This is the right time for giving (dAna)
aham dAna pAtram = I am the right person to receive the dAna.
bhavan nAtha dAta = thou the Lord are the giver (dAta)
tvad anyam na yAcE = I do not ask for anything other than thou
bhavd bhaktim Eva sthirAm dEhi mahyam = give me the ONLY “unwavering devotion towards you”
kRpASIla SambhO = O SambhO!  the most compassionate one (one whose attitude is compassion!)
kRtarthH+asmi tasmAt = by that alone I will be fulfilled.

O the most compassionate Lord SambhO! “right now” is the best time to give dAna. Thou the great giver. Me the right one to receive the dAna. I do not beg for anything other than thou (tvadanyam na yAcE). Give me the strong devotion (sthiram bhakti) towards you. I will become “one who has achieved the goal” (kRtArtha) just by that.

— Today is mahA SivarAtri of SrI Vijaya year. From Siva bhujanga prayAta stotram of Adi SankarAcArya.

ఏకో గమ్యః – Only destination

February 25, 2014

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ|
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ||7||

त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥ ७॥

— From Pushpadanta viracita Siva mahimna stotram.

prabhinnE prasthAnE different spiritual practices of trayI (three vedas), sAmkhyam (samkhya) yOgaH (yoga) paSupati matam (pASupatas) vaishNavam (vaishnavas) param idam adaH pathyam iti (this or that is the best and well suited thus) rucInAm vaicetryAt (due to the difference in attitudes of individuals)  Rju kuTila nAnA patha jushAM (selected by straight or step by step paths / methods or streams) nRNAM (for the people) EkO gamyaH tvam aSi ( only destination is YOU ALONE! O LORD!! ) payasAm arNavam iva (just like for all the water streams the final resting place is the great ocean alone)

— Today is vijaya EkAdaSi of SrI vijaya nAma samvatsara just two days away from the mahA SivarAtri on 27th Feb 2014. (Link to last year Vijaya EkadaSi post – http://nonenglishstuff.blogspot.in/2013/03/blog-post.html )

Let there be grace of Lord Siva be one and all in making them reach the “ONLY DESTINATION”

(For full Siva Manimna Stotram with English Trans.. http://www.ms.uky.edu/~sohum/sanskrit/mahimna/mahimna.htm )

om tat sat

Five cycles of saadhana

February 10, 2014

On this bhIshmm EkAdaSi of srI vijaya year, it is the start of sixth revolution of this tiny Earth around its basis after the little ego identified its dependent appearance.

BhagavAn ramaNa says:

अहम् अपेतकं निज विभानकम्
महत् इदं तपो रमण वागियम्

As a review of past revolution, a good two months has been spent on “writing” on upadeSa sAram on Medium – https://medium.com/upadesa-saram/

Saadhana is for removal of the ego. Saadhana should sink deep into the core of very being of the saadhaka. That is the greatest tapas. The tapas should be done in most gentle, most gracious method as provided by the successive teachers starting from Lord NarayaNa, Lord Brahma, BhagavAn vaSishTha, all the way down to my Guru through the great philosopher of all time Adi Sankara bhagavadpAda AcAraya.

It is bliss all the way through the saadhana, it is bliss that is attained by the saadhana and most importantly it is the same bliss everything ever originated from!!

om tat sat.

క్షమ

February 2, 2014

క్షమా దానం క్షమా సత్యం క్షమా యజ్ఞః చ పుత్రికాః
క్షమా యశః క్షమా ధర్మః క్షమయాం విష్ఠితం జగత్

క్షమ యే దానము, క్షమ యే సత్యము, క్షమ యే యజ్ఞము ఓ పుత్రికలారా!
క్షమ యే కీర్తి, క్షమ యే ధర్మము, క్షమ చేత నిలుప బడుతున్నదీ జగత్తు.

— వాల్మీకి రామాయణం, 33 సర్గ నుంచి కుశనాభుడు పుత్రికలతో చెప్పిన మాటలు శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి ప్రవచనంలో ఉటంకించబడినది.

क्षमा दानम् क्षमा सत्यम् क्षमा यज्ञः च पुत्रिकाः || १-३३-८
क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायाम् विष्ठितम् जगत् |

8b, 9a. kSamaa daanam = grace [forgiveness] is, altruism; kSamaa yaj~naH = grace is, ritualism; putrikaaH = oh, daughters; kSamaa yashaH = grace is, glory; kSamaa dharmaH = grace is, virtue; kSamaa satyam [hi] = grace is, truth, [isn’t it]; kSamaayaam jagat vi SThitam = in graciousness, universe is, verily, abiding.
 
” ‘Grace is altruism, grace is ritualism, oh, my daughters, grace is glory, grace is virtue, and this universe is verily abiding in graciousness alone for grace itself is the truth, isn’t it!’ Thus king Kushanaabha said to his daughters and sent them away. [1-33-8b, 9a]