ఏకో గమ్యః – Only destination

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ|
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ||7||

त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥ ७॥

— From Pushpadanta viracita Siva mahimna stotram.

prabhinnE prasthAnE different spiritual practices of trayI (three vedas), sAmkhyam (samkhya) yOgaH (yoga) paSupati matam (pASupatas) vaishNavam (vaishnavas) param idam adaH pathyam iti (this or that is the best and well suited thus) rucInAm vaicetryAt (due to the difference in attitudes of individuals)  Rju kuTila nAnA patha jushAM (selected by straight or step by step paths / methods or streams) nRNAM (for the people) EkO gamyaH tvam aSi ( only destination is YOU ALONE! O LORD!! ) payasAm arNavam iva (just like for all the water streams the final resting place is the great ocean alone)

— Today is vijaya EkAdaSi of SrI vijaya nAma samvatsara just two days away from the mahA SivarAtri on 27th Feb 2014. (Link to last year Vijaya EkadaSi post – http://nonenglishstuff.blogspot.in/2013/03/blog-post.html )

Let there be grace of Lord Siva be one and all in making them reach the “ONLY DESTINATION”

(For full Siva Manimna Stotram with English Trans.. http://www.ms.uky.edu/~sohum/sanskrit/mahimna/mahimna.htm )

om tat sat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: