సద్వస్తువు స్మరణ

యస్మిన్ సర్వం యస్య సర్వం యతస్సర్వం యస్మాదిదం
యేన సర్వం యద్ధి సర్వం తత్సత్యం సముపాస్మహే

దేనినుండి కలుగు, దేని యందుండు,
దేనిదీ సర్వమ్ము, దేనికై వెలయు,
నేదేని వలననో, యేదియో యదియె
సద్వస్తువగు దాని స్మరణ సేసెదము  

— భగవాను రమణుల ఉన్నది నలుబది అనుబంధం, మంగళ శ్లోకం
శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ మాస శుక్ల పక్ష షష్ఠి, కృత్తికా నక్షత్రం

From which all this is, in which all this is, of which all this is, for which all this is, by which all this is, THAT which all this is; THAT TRUTH let us worship / remember / pray.

— Bhagavan Ramana’s Reality in forty verses, addendum invocatory verse.
Today is shashTi, kRttikA nakshatram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: