శివానందలహరీ

గళంతీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో
దళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ |
దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనం
వసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ ||

गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो
दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् .
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं
वसन्ती मच्चेतोहृदभुवि शिवानन्दलहरी ..
O SambhO! the victorious current of divine bliss that drips from the narrations of your acts in the holy stories, flows washing away the dust of my sins; it splits and falls into the tributaries of my thought streams; shows the remedy to overcome the heat of misery generated by unending cycles of samsAra; and finally rests in the lake of my mind.

— Second verse of SivAnandalahari.

— శివానందలహరీ 2 వ శ్లోకం – శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా

Other posts on this blog from SivAnandalahari:
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2010/11/blog-post_29.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2010/11/blog-post_19.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2013/03/ultimate-protection.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/12/blog-post_28.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/05/blog-post_30.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/01/blog-post_08.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: