అత్రి ముని కృత రామ స్తుతి

నమామి భక్త వత్సలం. కృపాలు శీల కోమలం..
భజామి తే పదాంబుజం. అకామినాం స్వధామదం..
నికామ శ్యామ సుందరం. భవామ్బునాథ మందరం..
ప్రఫుల్ల కంజ లోచనం. మదాది దోష మోచనం.. 1 ..

ప్రలంబ బాహు విక్రమం. ప్రభోప్రమేయ వైభవం..
నిషంగ చాప సాయకం. ధరం త్రిలోక నాయకం..
దినేశ వంశ మండనం. మహేశ చాప ఖండనం..
మునీంద్ర సంత రంజనం. సురారి వృంద భంజనం.. 2 ..

మనోజ వైరి వందితం. అజాది దేవ సేవితం..
విశుద్ధ బోధ విగ్రహం. సమస్త దూషణాపహం..
నమామి ఇందిరా పతిం. సుఖాకరం సతాం గతిం..
భజే సశక్తి సానుజం. శచీ పతిం ప్రియానుజం.. 3 ..

త్వదంఘ్రి మూల యే నరాః. భజంతి హీన మత్సరా..
పతంతి నో భవార్ణవే. వితర్క వీచి సంకులే..
వివిక్త వాసినః సదా. భజంతి ముక్తయే ముదా..
నిరస్య ఇంద్రియాదికం. ప్రయాంతి తే గతిం స్వకం.. 4 ..

తమేక మద్భుతం ప్రభుం. నిరీహమీశ్వరం విభుం..
జగద్గురుం చ శాశ్వతం. తురీయమేవ కేవలం..
భజామి భావ వల్లభం. కుయోగినాం సుదుర్లభం..
స్వభక్త కల్ప పాదపం. సమం సుసేవ్యమన్వహం.. 5 ..

అనూప రూప భూపతిం. నతోSహముర్విజా పతిం..
ప్రసీద మే నమామి తే. పదాబ్జ భక్తి దేహి మే..
పఠంతి యే స్తవం ఇదం. నరాదరేణ తే పదం..
వ్రజంతి నాత్ర సంశయం. త్వదీయ భక్తి సంయుతా.. 6 ..

— ఇతి అత్రి మహాముని కృతా శ్రీరామ స్తుతిః సంపూర్ణా

This is a prayer rendered by great Atri mahAmuni to Lord SrI  rAma. In fifth verse he says “You are the wonderful lord (lord, lord multiple words declaring the lordship over all layers of physical, psychological and spiritual existence), eternal teacher of the world, the fourth state of existence which is completely independent. I sing the prise of the husband of the whole world. Impossible to be attained by those who are not honest or just act like bhaktas (ku+yOgis), you are the kalpa vRkhsa (wish granting tree) for the devotees and equal towards everyone. prayed by such devotees always.”

Wishing one and all a great SrI rAma navami…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: