తాలిమి – The quality of sages

తాలిమి మనకును ధర్మము తాలిమి మూలంబు మనకు ధన్యత్వమునం
దాలిమి గలదని ఈశుండేలించును బ్రహ్మ పదము నెల్లన్ మనలన్

— శ్రీ మదాంధ్ర భాగవతము, నవమ స్కంధము లో జమదగ్ని తన కుమారుడైన రామునికి చెప్పిన మాట
— పరశురామ జయంతి సందర్భంగా…

tālimi – తాలిమి
1. Gentleness.
2. Endurance, patience, steadfastness. ఓర్పు.
3. Fortitude. ధైర్యము.
 
tAlimi is our nature. tAlimi is the root of our achievement.
Only due to this tAlimi the lord gives us the lordship over his highest abode. 
 
So be gentle, steadfast and courageous (all the three qualities put together is tAlimi
 
Today is the paraSurAma jayanti
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: