Archive for June, 2014

నామ మహిమ

June 25, 2014

హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః 
అనిచ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః 
— శ్రీ బృహన్నారద పురాణం పూర్వభాగం 11 వ అధ్యాయం 100 శ్లోకం  
— జ్యేష్ఠ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా

hariH harati pApAni dushTa cittaiH api smRtaH 
anicchya api samspRshTO dahati eva hi pAvakaH 

— SrI bRhannArada purANam pUrvabhAgaM 11th Adhyaya, 100th SlOka. 


hari = Lord Hari
harati = removes
pApAni = sins
dushTa-chittaiH api = even with a wicked mind
smRataH = by remembering, uttering
anicchayA = even without the desire or unknowingly 
samspRshTO = touching, getting in to contact with 
pAvakaH = fire
dahati eva hi = burns only certainly  

Remembering “Lord Hari” even with wicked intention removes sins just like even unknowingly touching fire burns. 

Today is the auspicious mAsa Siva rAtri of jyeshTha mAsa of SrI jaya year. Remembering the name of Lord purifies. That is the power of nAma japa. 

My guru, Swami Virajeshwara Saraswati used to quote this verse before his anugraha bhAshaNa.మహానుభావుల లక్షణం

June 13, 2014
శాంతా మహాంతో నివసంతి సంతో వసంతవల్లోకహితం చరంతః
తీర్ణా స్స్వయం భీమభవార్ణవం జనా నహేతునాన్యానపి తారయంతః -39

 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९

Adi SaMkara bhagavatpAdAcArya in his vivEka cUDAmaNi says the above golden words.

SAntAH = those who have attained eternal tranquility
mahAntAH = those who have attained supreme greatness (realized sages)
santaH = those who have attained ultimate reality
nivasanti = lead the life
vasanta-vat = like the vasanta Rtu (spring season)
lOka hitam carantaH = for the sake of welfare of the world or serving the world
tIrNAH = having crossed
svayam = on their own
bhIma-bhavArNavam = frightful ocean of samsAra (the cycle of births and deaths)
janAn-anyAn api = other people (who come in contact with them) as well
a-hEtunA = without any reason
tArayantaH = enable to cross or liberate

The realized sages, having liberated themselves on their own from the frightful cyclic ocean of world entanglement, having established in ultimate truth of self, having became eternally tranquil lead the life effortlessly for the welfare of worldly beings just like the vasanta season (all other seasons have one or other difficulty in winter it is very cold, in rainy season the rain, in summer heat etc.) enable others to cross over without any reason. 

My Guru, Hamsa Swami Virajeshwara Saraswati Maharaj (picture above) is a great example of this. Without any reason, he uplifted a most undeserving soul like me and made me cross this samsAra without any of my effort.

— Swami attained mahAsamadhi on 31-May-2014 and this Sunday 15-June-2014 (third Sunday akhanda SrI rAma nAma samkIrtana) is the first gathering at the ashram without his physical presense.

— Taken the picture and the quoted verse from vivEka cUDAmaNi from a book called “Guru Mahima” published by the devotees and released by Swami on this year Sri rAma navami day (18-April-2014) For publications – http://www.hamsaashramam.org/publications 

మానసోల్లాసము – శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వార్తికం

June 7, 2014

ఆత్మలాభాత్ పరో లాభో నాస్తీతి మునయో విదుః
తల్లాభార్థం కవిః స్తోతి స్వాత్మానం పరమేశ్వరం – 2

ఆత్మ లాభాన్ని మించిన లాభము లేదు అని మునులకు తెలియును.
అటువంటి లాభము కొఱకు కవి తన ఆత్మ ఐన పరమేశ్వరుని స్తుతించుచున్నారు. 

Atma lAbhAt paraH lAbhaH nAsti iti munayaH viduH 
tat lAbhArtham kaviH stOti svAtmAnaM paramESvaram 

This verse is from mAnasOllAsa, vArtika of SrI surESvarAcArya on the stotra called SrI dakshiNAmUrthi stotram.In this first sloka after the mangaLa slOka, author introducing the purpose of the work.

“There is no lAbha “attainment, gain, or profit” superior to the attainment of self.” This is known by the sages. For such a supreme gain, all knowing poet is praising the Supreme Lord abiding in own self.

My blogging career started in 2006 with this concept of know thyselfhttp://prasadchitta.blogspot.in/2006/12/know-yourself.html 

I have used the 30th verse of first ullasa of mAnasOllAsa as invocation prayer for my yOga vEdAnta blog – http://prasad-yoga.blogspot.in/2009/10/mangalacharanam-prayer.html
इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने |
व्योमवद्व्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ||

This 1895 published book available on DLI and archive – https://ia600706.us.archive.org/14/items/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries.by.Suresvaracharya.Swayamprakasa.Ramatirtha.pdf
 is a wonderful source of pleasure for mind for those who are looking for the supreme attainment.

Thought of sharing this as 250th post!

kaNTaka SOdhnam – removing thorns

June 5, 2014

kaNTaka – कण्टक means “any troublesome seditious person (who is , as it were , a thorn to the state and an enemy of order and good government) literally thorn” and SOdhana – शोधन means “clearing up, sifting, removal, eradication”

For the being of society, those who create pain are the kaNtakas. They need to be cleared up for smooth functioning. This is the subject matter of 4th book of artha SAstra.

First book dealt with the training needed for a Leader or King. Second one has given a good guidance in appointing all the “administrative officers” all the way from advisor to revenue collector for a unit of 10 families called gOpa. Third book dealt with the judicial system and resolving civil and criminal disputes.

Now, in the fourth book cANakya takes up the subject of making the territory free from the “anti social elements”. In every society, a small portion of the members give pain to the whole of the society. It is the King’s responsibility to clean up these elements and protect all the “civilians” from the “criminal” forces.

kaNTaka SOdhanam (Suppression of criminals) has 13 chapters dealing with protecting people from cheating skilled workers, cheating traders, thieves, underworld, secret agents, from accidents related to fire, flood etc., Investigation of all unnatural sudden deaths, interrogation using torture and dealing with crime against women and violation of maidens.

Three commissioners (pradEshTAraH) of the same rank as minister should take up the task of kanTaka SOdhanam. This is more like a Home Minister along with police force in modern day governance. The criminal offences like sAhasa, vAk pArushya and danDa pArushya in dharmasthIyam deal with settling disputes once the parties approach the court or a judge. The police force provides a proactive removal of criminals and protect the kingdom from inside.