నామ మహిమ

హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః 
అనిచ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః 
— శ్రీ బృహన్నారద పురాణం పూర్వభాగం 11 వ అధ్యాయం 100 శ్లోకం  
— జ్యేష్ఠ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా

hariH harati pApAni dushTa cittaiH api smRtaH 
anicchya api samspRshTO dahati eva hi pAvakaH 

— SrI bRhannArada purANam pUrvabhAgaM 11th Adhyaya, 100th SlOka. 


hari = Lord Hari
harati = removes
pApAni = sins
dushTa-chittaiH api = even with a wicked mind
smRataH = by remembering, uttering
anicchayA = even without the desire or unknowingly 
samspRshTO = touching, getting in to contact with 
pAvakaH = fire
dahati eva hi = burns only certainly  

Remembering “Lord Hari” even with wicked intention removes sins just like even unknowingly touching fire burns. 

Today is the auspicious mAsa Siva rAtri of jyeshTha mAsa of SrI jaya year. Remembering the name of Lord purifies. That is the power of nAma japa. 

My guru, Swami Virajeshwara Saraswati used to quote this verse before his anugraha bhAshaNa.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: