జననీ జన్మభూమి

అపి స్వర్ణమయీ లఞ్కా న మే లక్ష్మణ రోచతే
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ 

(The last family photo taken with my mother)
अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

Let this “Golden Lanka” be filled with all wealth, It is not charming me, O LakshmaNa! mother and motherland are greater than even the heaven.

— It has been three years since my mother left this world; and about a decade since I returned to my motherland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: