పరమానంద లహరీ

నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం
సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ
విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా – 10

नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।
सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी
विहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥


— SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri. 
— SivAnanda laharI of bhagavan Sankara.

Human, godly, wild beastly, mosquito, 
Animal, worm, let it be; or a bird, and so on be the birth….
Always, thy lotus feet remembrance, bliss waves
surfing interested the heart be, here what’s problem with bodies?

For more related posts http://nonenglishstuff.blogspot.in/2014/03/blog-post_29.html

On the auspicious eve of AshADha amAvASya……

Om tat satAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: