అమృత లహరీ

భవాని త్వాం వందే భవమహిషి సచ్చిత్సుఖ వపుః
పరాకారం దేవీమమృతలహరీమైందవ కళాం
మహాకాలాతీతాం కలితసరణీ కల్పిత తనూం
సుధాసింధోరంతర్వసతిమనిశం వాసరమయీం – 1

–సుభగోదయ స్తుతి, శ్రీ గౌడపాదాచార్య 

bhavAni tvAm vandE bhavamahishi saccitsukha vapuH
parAkAraM dEvImamRtalaharImaindava kaLAm
mahaakaalaatItaam kalitasaraNI kalpita tanUm
sudhAsindhOrantarvasatimaniSam vAsaramayIm – 1

भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः
पराकारां देवीममृतलहरीमैन्दवकलाम् |
महाकालातीतां कलितसरणीकल्पिततनुं
सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिशं वासरमयीम् ||१||

For full stuti –
http://sanskritdocuments.org/all_unic/subhagodayastuti_sa.html

This stuti is an important trites for those who practice the SrIvidya tradition. 

O bhavAnI, I prise thee, consort of bhava, having truth-consciousness-bliss as body
of the supreme form, the source of light, gentle flow of nectar, a bright spark,
beyond the movement of time, that flows in the invisible . sushumna stream thereby assuming a form, always present in ocean of blissful nectar, of the nature of brightening dawn.

Worshipping mother in the form of mangala gauri, varalakshmi in this month of srAvaNa are all multiple forms of SrIvidya sampradAya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: