గోవర్ధన పూజ

అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి యిట్లంధుండ వై యున్న నీ
సమదోద్రేకము ద్రుంచివైచుటకు నీ జన్నంబు తప్పించితిం
బ్రమద శ్రీకులు దండధారినగు నన్ భావింప రెవ్వాని  ని
క్కము రక్షింపఁ దలంతు వానినధనుం గావింతు జంభాంతకా

నా యాజ్ఞ సేయుచుండుము నీ అధికారంబునందు నిలువు సురేంద్ర
శ్రీయుతుడవై మదింపకు శ్రేయంబులు గల్గు బొమ్ము సితకరిగమనా

— గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా, శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం దశమ స్కంధం, పూర్వభాగం 945, 946

Once the King of Gods (Indra) was very proud. Lord kRSna stopped the yajna and made the Nanda kingdom worship mountain Govardhana on this day (First day of kArtIka month which is also called bali pAdyami – we remember the pride of king bali also has been removed!)

Then Lord Indra made 7 days effort with a great thunder storm, but all his effort gone in vain as Lord kRSna lifted the gOvardhana parvata with a single hand and gave shelter to all those in the nanda-vraja.

Having realized the truth Lord Indra along with kAmadhEnu came down to earth and fell at the feet of Lord kRSna.

These words are spoken by Bhagavan to Indra.

“O lord of amavaravathi! having associated with your wealth you became blind.To cut off the evil force rising from that pride and save you from it, I have stopped the yajna. Who ever ought to be saved from this pride of wealth and power, who are disregarding me (the ultimate power holder!) I will make them powerless.

 

Follow my direction, stand in your own authorised duty as I ordain, O King of Gods! Do not get the “mada” of wealth and power – That will lead to your prosperity. Go! One riding a white elephant!!” 

These words applies to all those who do not recognize the Lord as the ultimate power giver in this universe. Let this govardhana pUja day bring back the humility to the human race.

om tat sat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: