పూతం – purified

దృష్టిపూతం న్యసేత్పాదం వస్త్రపూతం పిబేజ్జలమ్
సత్యపూతాం వదేద్వాచం మనఃపూతం సమాచరేత్ – 16

శ్రీమద్భాగవతం 11 స్కందం, 18 అధ్యాయం 16 శ్లోకం

ఈ అధ్యాయము వానప్రస్థ, సన్న్యాస ధర్మాలను సమీక్షిస్తుంది.
చక్కగా పరిశీలించి చూసి అడుగు వెయ్యాలి (ఇతర ప్రాణులకు హాని కలగకుండా, బురద లాంటి వాటిలో పడకుండా)
చక్కగా వడపోసి నీరు తాగాలి (ఇప్పటి కాలం లో ఆర్.ఓ పూతం అనాలేమో!)
చక్కగా తెలుసుకొని మాట చెప్పాలి (సత్యమైన, శాస్త్ర హితమైన దాన్నే చెప్పాలి)
చక్కటి మనసుతో ఆచరించాలి (మనస్సుని శుద్ది చేసుకుని ఆలోచించి పనులు చెయ్యాలి)

ఈ ధర్మం అందరికీ వర్తిస్తుంది.

dRshTi pUtam nyesEt pAdam – put the foot forward after having purified by observing properly; not to harm other beings or to get into mud etc.,
vastra pUtam pibEt jalam – drink water after having purified by filtering with a cloth (may be R.O these days!)
satya pUtAm vadEt vAcam – speak only after purifying the words by truth and scriptures
manaH pUtam samAcarEt – act with purified mind or act only after deciding with pure thoughts.

From Srimad bhAgavatam, 11 skandam, 16 verse

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: