సద్గురు రమణ

దృష్టికి మూలంబేదో
సృష్టికి మూలంబు నదియె చెచ్చెర గనుడీ
దృష్టిని లోనిడియని వే
స్పష్టంబుగ బల్కు సామి సద్గురు రమణా

— సూరి నాగమ్మ గారి శ్రీ రమణ కరుణా విలాసము నుంచి, మార్గళి మాస పునర్వసు నక్షత్రం, భగవాన్ రమణుల 135 వ జయంతి సందర్భం గా…. 

Whatever is the basis of the seer, verily that is the basis of the seen as well; so see inwards for the source – clearly directs the great teacher ramaNa!

–The punarvasu nakshatra of dhanur mAsam is bhagavAn ramaNa’s jayanti 135th this year! 

Link to my medium collection on upadESa sAram – https://medium.com/upadesa-saram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: