కామ దహనం

శమ్భుస్వయమ్భుహరయో హరిణేక్షణానాం యేనాక్రియన్త సతతం గృహకర్మదాసాః,
వాచామగోచర చరిత్ర విచిత్రితాయ తస్మై నమో భగవతే మకరధ్వజాయ. (శృంగార శతకం, మంగళాచరణం)

Sambhu i.e, the lord of transformation, svayambhu the lord of creation and hari the lord of sustainability; this trinity also been made to work for their ladies pArvati, saraswati and lakshmi by the power of that lord who is having makara dhvajam (manmadha i.e., the lord of desire) and whose ability and history can’t be described in words, for him I bow down!

చూడొత్తంసిత చారు చంద్ర కలికా చంచచ్చిఖా భాస్వరో
లీలాదగ్ధవిలోల కామశలభః శ్రేయోదశాగ్రేస్ఫురన్
అంతఃస్ఫూర్జదపార మోహ తిమిర ప్రాగ్భారముచ్చాటయం
శ్చేతస్సద్మని యోగినాం విజయతే జ్ఞానప్రదీపో హరః (వైరాగ్య శతకం మొదటి శ్లోకం)

While the crescent moon adorned on the forehead appears like the tip of the fire and the manmadha (god of desires) falls in it like a locust being burnt away; the internal ignorance which is completely removed by the light emitted within the minds of yOgis, let the victory be to the light of knowledge in the form of Hara i.e, the supreme lord!

——————————-
To complete three Satakams of Bhartrihari – nIti Satakam mangalAcaraNam in last post – http://nonenglishstuff.blogspot.in/2015/02/sivaratri-of-sri-jaya-year.html 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: