జన్మసాఫల్యమ్ – Fruitful life

आस्ते देशिक चरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा ।
आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥

ఆస్తే దేశిక చరణం నిరవధిరాస్తే తదీక్షణే కరుణా
ఆస్తే కిమపి తదుక్తం కిమతః పరమస్తి జన్మసాఫల్యమ్

AstE dESika caraNam; niravadhirAstE tadIkshaNE karuNA,
AstE kimapi taduktam; kimataH paramasti janmasAphalyam?

— स्वात्मनिरूपणम्, స్వాత్మనిరూపణం, svAtmanirUpaNam 147

His Holiness Swami Virajeshwara Saraswati

When there is lotus feet of guru, when there is boundless compassion in his glance and when there is his teaching (whatsoever if there is, other than the graceful silence!); What else greater need for fulfilment of life? 

Samkara bhagavatpAdAcArya stated this in his work svAtma nirUpaNam. Remembering my Guru who made my life fulfilled by his divine grace on the eve of 65th vardhanti of ananta SrI vibhUshita bhAratI tIrtha mahAswami, current SankarAcArya of SringEri SAradA pITham.

Let one and all make their lives fruitful i.e, achieve ‘janma sAphalyam’ by the teachings of unbroken lineage of gurus!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: