జ్ఞానికి ఇద్దరు భార్యలు

ద్వేకాంతేతిషతః సమ్యక్ పార్స్వయోః సత్యతైకతే
ఇందోరివ విశాఖే ద్వే సమాహ్లాదిత చేతసీ
–యోగ వాసిష్ఠము స్థితి ప్రకరణము 23 వ సర్గ 37 వ శ్లోకం

dve kAntE iti ishataH samyak pArSvayOH satyata EkatE
indOH iva viSAkhE dvE samAhlAdita cEtasI 

— yOga vAsishTham, sthiti prakaraNam, 23rd Sarga, 37th verse.

For a realized man there are two wives on both sides called satyata i.e., truthfulness and Ekata i.e., oneness just like the beautiful twin stars of viSAkha are of both sides to the moon, giving bliss to composed mind!

mOhinI EkAdaSi today…. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: