సుకటాక్ష ఝరీ

padanamra janaugha pumartha karI
prabalAgha samudra nimagna tarI
mayi dESika tE Sruti mUrdha carI
prasarEnnu kadA sukaTAksha jharI

పదనమ్ర జనౌఘ పుమర్థ కరీ
ప్రబలాఘ సముద్ర నిమగ్న తరీ
మయి దేశిక తే శ్రుతి మూర్ధ చరీ
ప్రసరేన్ను కదా సుకటాక్ష ఝరీ

पदनम्र जनौघ पुमर्थकरी
प्रबलाघ समुद्र निमग्न तरी ।
मयि देशिक ते श्रुतिमूर्धचरी
प्रसरेन्नु कदा सुकटाक्ष झरी ॥

— From guru tOTaka stotram of SrI SrI chandraSEkhara bharaTI mahAswami

Oh guru, The flow of thy kaTAksha i.e., compassionate glance, that flows from the forehead of vedas i.e., upanishads, is capable of fulfilling the lives of all those who bow down at your lotus feet; it is capable of making them cross over the difficult ocean of samsara they are stuck in. Let it fall on me as well!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: