అచిత్తిమిరం – గురు వచనం

दमुना यमुनाजनकश्च विधु-
र्मिलिताः शतशोऽपि न शक्नुवते ।
यदपाकरणे तदचित्तिमिरं
त्वमपाकुरुषे वचसैव गुरो ॥

దమునా యమునాజనకశ్చ విధు-
ర్మిలితాః శతశో’పి న శక్నువతే
యదపాకరణే తదచిత్తిమిరం
త్వమపాకురుషే వచసైవ గురో

— From guru tOTaka stotram of SrI SrI chandraSEkhara bharaTI mahAswami
 

The darkness of ignorance which can’t be removed even by combining the light of hundreds of fires, suns and moons together, is dispelled by thy teaching. Oh Guru! 

— On the eve of SrI vyAsa pUrNima of SrI manmatha nAma samvatsara!! 

Photo Credit: http://www.hamsaashramam.org/photo-gallery

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: