తిమిరారి

తిమిరారి స్తమోహంతి శఙ్కాతఙ్కిత మానసాః
వయం కాకా వయం కాకా ఇతి జల్పంతి వాయసాః

timirAriH – the (ari) enemy of (timira) darkness
tamOhanti – destroying the (tamas) cause of darkness
SankAtankita mAnasAH – having a doubt (that misidentifying them as darkness due to black color) in the mind
vayam kAkA vayam kAkA iti = “we are crows, we are crows”
jalpanti vAyasAH = crows are making noise!

Today is bhAnu (Sunday) saptami (7th moon phase) a combination that is auspicious.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: