Archive for November, 2015

క్రియాసిద్ధిః సత్త్వే భవతి

November 26, 2015

विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः ।
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः ।
तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं ।
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥

रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः ।
निरालंबो मार्गश्चरणविकलो सारथिरपि।
रविर्यात्यंतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः ।
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥

घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं ।
वने वासः कन्दैरशनमपि दुःस्थं वपुरिदम् ।
अगस्त्यः पायोधिं यदकृत करांभोजकुहरे ।
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥

Above three samskruta subhAshita gives three examples of how accomplishment of task depends on the inner strength irrespective of how weak the environmental support one has.

1. what has to be conquered is Lanka, Ocean has to be crossed by foot, opponent is the great son of pulastya, the army is only monkeys; even then the RAMA, single handed won over the mighty rAkshasas.

2. The chariot has only one wheel, seven horses are tied to it by snakes, the path is sky without any directions, the driver has no legs; even then the SUN traverses the horizon every day.

3. Birth place is a pot (a test tube!), followers are animals, dress is made up of bark of birch plant, living place is forest, eats only bulbous roots, body is short; even then sage agasthya was able to take the water form all the oceans in his palm.

“kriyAsiddhiH sattvE bhavati mahatAm nOpakaraNE”
Hence, the accomplishment of great people depends purely on their innate strength and not on the helping tools or support from outside.

— Today is auspicious full moon day of month of kArtIka celebrated as jvAlA tOraNam, mahA kArtIki, guru nAnak jayanti

సంసారరోగహరణౌషధం

November 15, 2015

ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం
గంగాధరం వృషభవాహనమంబికేశమ్
ఖట్వాంగశూలవరదాభయహస్తమీశం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతర్నమామి గిరిశం గిరిజార్థదేహం
సర్గస్థితిప్రళయకారమాదిదేవమ్
విశ్వేశ్వరం విజితవిశ్వమనోభిరామం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతర్భజామి శివమేకమనంతమాద్యం 
వేదాంతవేద్యమనఘం పురుషం మహాంతమ్
నామాది భేద రహితం షడ్భావశూన్యం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచిన్త్య
శ్లోకత్రయం యే నుదినం పఠంతి
తే దుఃఖజాతం బహుజన్మ సంచితం
హిత్వా పదం యాంతి తదేవ శంభోః

1. Early in the morning, I think of one who removes the fear of world, lord of gods, who holds river ganga in in locks, rides the ox, husband of divine mother, holds khatvAnga, SUla, varada and abhaya mudras in hands, Isa i.e lord – The medicine to cure the disease of samsAra! who has no second!!

2. Early in the morning I bow down to the dweller of mountains having half of body occupied by the daughter of mountain who is the cause of beginning, middle and the end; Originator, Lord, conqueror of the universe; The medicine to cure the disease of samsAra!  who has no second!!

3. Early in the morning I sing about auspiciousness, one, having no end or beginning, only known through the upanishads vEdAnta, sinless, the mightiest being, who has no distinctions by the means of names or forms, who is devoid of six transformations of (birth, growth, sustenance, disease, decay and death); The medicine to cure the disease of samsAra!  who has no second!! 

Having woken up early, thinking of Siva, WHO recites the above three verses every day; THEY get rid of misery collected over multiple lifespans, attain THAT ultimate abode of auspiciousness of Sambhu.

— On the occasion of first kArtIka sOmavAra of SrI manmatha year

బ్రహ్మ వృన్దం

November 1, 2015

మార్గే మార్గే నిర్మలం బ్రహ్మ వృన్దం
వృన్దే వృన్దే తత్త్వ చిన్తానువాదః
వాదే వాదే జాయతే తత్త్వబోధో
బొధే బొధే భాసతే చన్ద్రచూడః

mArgE mArgE nirmalam brahma vRndam 
vRndE vRntE tattva cintAnuvAdaH 
vAdE vAdE jAyatE tattvabOdhO 
bodhE bodhE bhAsatE candracUDaH 

On each path there is a purified group of individuals i.e.,  brahma vRndam
in each group there is a discussion on reality
in each discussion, arises the realization
in each realization shines the supreme lord!