బ్రహ్మ వృన్దం

మార్గే మార్గే నిర్మలం బ్రహ్మ వృన్దం
వృన్దే వృన్దే తత్త్వ చిన్తానువాదః
వాదే వాదే జాయతే తత్త్వబోధో
బొధే బొధే భాసతే చన్ద్రచూడః

mArgE mArgE nirmalam brahma vRndam 
vRndE vRntE tattva cintAnuvAdaH 
vAdE vAdE jAyatE tattvabOdhO 
bodhE bodhE bhAsatE candracUDaH 

On each path there is a purified group of individuals i.e.,  brahma vRndam
in each group there is a discussion on reality
in each discussion, arises the realization
in each realization shines the supreme lord!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: