ఈశ్వరేచ్చ

भ्रमन्वनान्ते नवमञ्जरीषु
न षट्पदो गन्धफलीमजिघ्रत् ।
सा किं न रम्या स च किं न रन्ता
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥

వనంలో కొత్త లతల మధ్యలో సంచరిస్తున్న తుమ్మెద పక్కనే ఉన్న సంపెంగ ను ఆఘ్రాణించలేదు. ఆ పుష్పం రమ్యమైనది కాదా? లేక తుమ్మెదకు పుష్పం లో రమించడం తెలియదా? (రెండూ కాదు) కేవలం ఈశ్వరేచ్చ బలీయమైనది. 

bhraman vanAntE nava-manjarIshu
na shaTpadH gandha-phalIm ajighrat
sA kim na ramyA sa ca kim na rantA
balIyasI kEvalm IsvarEcchA

A bee roaming in the garden with lot of new flower creepers,
it did not smell the best smelling sampangi flower;
Is that flower is not enjoyable? Nor the bee do not know to enjoy?
(NO) most powerful is the wish of Iswara!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: