సాంబ ఏకః సహాయః

సంతః పుత్రాః సుహృదయుతవా సత్కళత్రం సుగేహం
విత్తాధీశప్రతిమ వసుమాన్ కోభవీతు ప్రకామం
ఆశాస్వాస్థా అమృతకిరణాస్పర్ధికీర్తిచ్చటావా
సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబ ఏకః సహాయః

Listen the sAmbAshTakam:
http://www.shaivam.org/gallery/audio/sanskrit/sk_sambashtakam.mp3

Great sons, wonderful friends, good wife, beautiful house
wealth equivalent of kubera, all desires fulfilled,
healthy and fit, glory spreading like bright rays of moon
all these are useless at the time of death. Only the supreme lord (samba) comes to rescue. 

— Sri manmatha year mArgaSIrsha mAsa SivarAtri today….. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: