Archive for April, 2016

స్కందచరిత్ర – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

April 29, 2016

తపో వేదాశ్చ విప్రాశ్చ
జ్ఞానం చ బ్రహ్మ సజ్ఞితమ్ |
తేభ్యో హితత్వాత్ బ్రహ్మణ్యః

tapas – austerity, vedas – divine scripture, vipras – knowledgeable persons, jnanam – supreme knowledge — All these are indicated by the word “brahma”

benefactor of those is “brahmaNya” — Hence the subrahmaNya is the supreme lord alone.

మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజామభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః |
నృణామంత్యజానామపి స్వార్థదానే  గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే ||

There are dieties or gods who bestow desires of their devotees and sages. But I do not know of a lord who blesses those who are born in the lowest classes (like tribals) other than the lord guha i.e., surahmanya.

–From Sankara bhagavatpAda AcArya’s subrahmaNya bhujanga prayAta stotram;  quoted in skanda caritra by SrI Ganapati saccidAnanda Swamiji….

An analysis of allies

April 28, 2016

Ninth chapter of seventh book of artha SAstra deals with agreements related to allies – mitra sandhi

In joint efforts if the gain is allies, wealth, land/territory then latter is beneficial than the former. i.e., if we gain territory it will eventually give the wealth and allies; if the wealth is gained, allies can be gained automatically.

An agreement that is made to gain allies is called mitra sandhi. Lets now take a look at allies.

Is it better to have a permanent allay who is not amenable or a temporary allay who is amenable? Earlier teacher’s opinion is to have a permanent allay but “No” says kauTilya it is better to have a temporary allay who is helping. Helping verily the nature of a friend. is it not?

Is it better to have a temporary allay who is giving a big benefit or one who is permanent but gives continuous small benefit? Earlier teachers opted the first one. But kauTilya prefers the one who is permanent and provides continuous small help.

Is it better to have a powerful but slow to respond allay or not so powerful but quick responding allay? Earlier teachers felt the powerful even slow responding is better. But, kauTilya opts for the second as the help needed should come quickly when needed.

Is it better to have an allay who gives support in the form of army or one who provides help in the form of money? It is better to have one who help in the form of money.

Is it better to have one who provides money or one who provides his territory? It is better to have one who lets us use his territory – it is the opinion of kauTilya.

So,

nityam, vaSyam, laghUtthAnam, pitRpaitAmaham mahat
advyadhyam, ca iti sampannam mitram shaDguNam ucyatE 

permanent, amenable, quickly responding, acquainted by father and forefathers, powerful, unsplittable are the six qualities that are required in a best friend. 

Of the allies, one who is friendly only with the vijigIshu is true friend. One who neither helps vijigIshu nor the opponent is the neutral friend. One who helps both vijigIshu and the opponent is a dual friend.

But,

kAraNAkAraNadhvastam karaNAkAraNAgatam
yO mitram samapEkshEta sa mRtyumupagUhati 

An allay who distanced himself for some small reason or for no reason and comes back for some reason or with no reason – allowing such an allay into the circle is inviting death for a vijigIshu

Finally  consider the greater benefit even after a wait of long time which is certain is better than the small benefit that comes quickly even though it is certain. But if greater benefit is uncertain one should consider looking for a small benefit that is certain and quick.

Hence, understanding the “friends”, one should consider the one’s own fulfillment of needs and then enter into the agreements with friends.

తల్లివిన్కి

April 18, 2016

నిండారు నోరిమి నిబ్బరికంబు
మాటనిల్కడ తన్వి మంచినడువడి
గుండెబిగువు కల్పుగోలుతనమ్ము
తాల్మి దొఱగఁ బోని దక్కోలు బ్రతుకు
అవిటులఁ బిల్లల నరగడంబులను
నొప్పించకెప్పుడున్ బ్రోచెడి నేర్పు
జంజాటమెడిలి పీచమెడసి మిగుల
నడఁకువతోడుత నందరి పట్ల
నడచుచుఁ ద్రాగక నంజుడు దినక
చదువుగోటునఁ దెగ సాఁగక పనికి
మాలిన కోర్కులం బడయక లేని
పోని తలంపులఁ బొరయక తనకుఁ
గలదాని తోడుతన్గడుఁ దన్విఁ బొంది
పాటించి మైవంచి పాటున కోర్చి
కూడు గుడ్డలు కూర్చుకొని తోటి పాటి
వరలతోఁ గూడి వంతు పంచు కొని
క్రుంగు పొంగులు మానుకొని రేపుమాపు
లిమ్ములఁ గుడ్చువాఁడే తల్లివిన్కి
గిడియతోఁ జాటఁదగిన మొనకాఁడు

— శ్రీమద్ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసు, తల్లివిన్కి కుదురు నుంచి

Notes: tallivinki is a pure Telugu vivRti by srimad Adibhatta nArAyaNa dAsu of SrI lalitA sahasranAma stotram found in brahmANDa purANam.

Above is a list of prerequisites for the person studying and propagating the 1000 secret names of mother goddess SrImAtA the supreme mother.

“full of patience, compassion, truthfulness, righteous behaviour, friendliness, endurance, helpful towards weak, detachment from world, gentleness, away from habits of drinking and eating meat, away from useless desires, not entertaining useless thoughts, (i.e, internal and external sense control), contended with what is there, steadfast in performing duties, hard working, sharing what is there with others around, who is neither depressed nor raised, balanced one — is eligible for study and promotion of the knowledge heard about the mother, the supreme reality!”