స్కందచరిత్ర – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

తపో వేదాశ్చ విప్రాశ్చ
జ్ఞానం చ బ్రహ్మ సజ్ఞితమ్ |
తేభ్యో హితత్వాత్ బ్రహ్మణ్యః

tapas – austerity, vedas – divine scripture, vipras – knowledgeable persons, jnanam – supreme knowledge — All these are indicated by the word “brahma”

benefactor of those is “brahmaNya” — Hence the subrahmaNya is the supreme lord alone.

మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజామభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః |
నృణామంత్యజానామపి స్వార్థదానే  గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే ||

There are dieties or gods who bestow desires of their devotees and sages. But I do not know of a lord who blesses those who are born in the lowest classes (like tribals) other than the lord guha i.e., surahmanya.

–From Sankara bhagavatpAda AcArya’s subrahmaNya bhujanga prayAta stotram;  quoted in skanda caritra by SrI Ganapati saccidAnanda Swamiji….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: