పఞ్చరత్నస్తుతిః

యద్భ్రూభఙ్గైకవశ్యా విధిహరిగిరిశఖ్యాతిదాః శక్తికోట్యో
యద్భృత్యా దేవదేవాః సకలభువనగాః సంనియచ్ఛన్తి విశ్వమ్ ।
యల్లిఙ్గం సర్వదేవాసురమనుజముఖైరర్చ్యతే విశ్వరూపం
తస్మై నిత్యం నమస్యాం ప్రవితనుత పరబ్రహ్మణే శఙ్కరాయ ॥ ౪॥

— from శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితసార్వభౌమైః విరచితా పఞ్చరత్నస్తుతిః


 यद्भ्रूभङ्गैकवश्या विधिहरिगिरिशख्यातिदाः शक्तिकोट्यो
यद्भृत्या देवदेवाः सकलभुवनगाः संनियच्छन्ति विश्वम् ।
यल्लिङ्गं सर्वदेवासुरमनुजमुखैरर्च्यते विश्वरूपं
तस्मै नित्यं नमस्यां प्रवितनुत परब्रह्मणे शङ्कराय ॥ ४॥

yat bhrU bhanga eka vaSyA vidhi hari giriSa khyAtidAH SaktikOTyO
yat bhRtyA dEvadEvAH sakala bhubanagAH samniyacchanti viSvam
yat lingam sarva dEva asura manuja mukhaIH arcyatE viSvarUpam
tasmai nityam namaSyAm pravatanuta parabrahmaNE SankarAya

whose single wink of eyebrow commands the creator, maintainer and destroyer known to be enormously powerful;
whose attenders are gods of gods controlling activities of multiple universal globes
whose image is being praised by all godly, celestial & human beings in their respective voices as the universal form;
for THAT supreme brahman Sankara I always bow down stretching forward.

— From Appayya dIkshita’s pancaratna stuti on the occasion of chaitra mAsa SivarAtri of SrI durmukhi year.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: