అహం పరమః శివః

మన్తవ్యే చాభిమాతవ్యే బొద్ధవ్యే ధృతిసంగమాత్
సుఖే దుఃఖే విమోహే చ స్థితోఽహం పరమః శివః

—– శివ దృష్టిః, సప్తమాహ్నికం 104

man&tavyE cAbhimAtavyE boddhavyE dhRtisangamAt
sukhE du@hkhE vimOhE ca sthitO’ham parama@h Siva@h

—– Siva dRshTi@h, saptamAhnikam 104

In the ability of thinking, in the I-ness, in understanding, in firm resolve,
in pleasure, in pain, in delusion as well; established, I am supreme auspiciousness, Siva.

—-శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర మహా శివరాత్రి సందర్భంగా

https://nonenglishstuff.blogspot.com/2016/08/blog-post.html is the opening verse of the vArtikam of this work, and this verse is almost at the end of the work by sOmAnanda yOgi.

Let the graceful vision of Siva be on one and all!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: