వ్యాస పూర్ణిమ

वदव्यासंस्वात्मरूपंसत्यसन्धं परायणम ।
शान्तं जितन्दे्रियक्रोधंसशिष्यं प्रणमाम्यहम॥

From: 
http://www.sringeri.net/wp-content/uploads/2016/07/Gurusaparya_Telugu.pdf

వేదవ్యాసం స్వాత్మరూపం సత్యసంధం పరాయణం ।
శాంతం జితేంద్రియక్రోధం సశిష్యం ప్రణమామ్యహం॥

I bow down to: vEda vyAsa, form of own self, truthful, supreme, peaceful, conqueror of senses and anger, along with his sishyas (- paila, vaiSampAyana, jaimini and sumantra. )

— శృంగేరీ పీఠం వారి ‘గురు సపర్య’ అనే సంకలనం నుంచి

http://www.sringeri.net/wp-content/uploads/2016/07/05-Sri-VedaVyasa-StutiH-308.mp3
http://www.sringeri.net/wp-content/uploads/2016/07/Gurupaduka_Stotra_01.mp3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: