పాద దండం

ब्रह्बाण्डच्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्डः
क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरीद्पट्टिकाकेतुदण्डः ।
ज्योतिश्क्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः
श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः ॥

brahmANDa-chatra-daNDaH 
SatadhRti bahvana ambhOruhaH nAladaNdaH 
kshONI naukUpa daNDaH 
ksharad amara sarIt paTTikA kEtu daNdaH 
jyotish-chakra-danDaH 
tribhuvana vijaya stambha daNdaH , anghri daNdaH 
SrEyaH traivikramaH te vitaratu 
vibudha dvEshiNAM kAla daNDaH 

The middle shaft of the umbrella for the protective space, the stem of lotus of creator brahma, the conqueror of all worlds, the shaft of the earth-ship’s mast, the flag shaft of infinite starry worlds, the central axis of bright wheel of light, the foot of trivikrama – may you be blessed by that daNDaH raised on high; for those enemies of wisdom it is the punishment rod of time!

— From daNDi’s daSa kumAra charitram invocation verse on the occasion of srI vAmana jayanti of SrI hEmalambi year 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: