Archive for the ‘అన్నమాచార్య’ Category

AnnamAcArya kIrtana – ఇందరికీ అభయంబులిచ్చు చేయి

August 17, 2016
ఇందరికీ అభయంబులిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి !!

వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చిన చేయి
చిలుకు గుబ్బలి కింద చేర్చు చేయి
కలికి యగు భూకాంత కౌగలించిన చేయి
వలనైన కొనగోళ్ళ వాడి చేయి !!

తనివోక బలి చేత దానమడిగిన చేయి
ఒనరంగ భూదాన మొసగు చేయి
మొనసి జలనిధి యమ్ముమొనకు దెచ్చిన చేయి
ఎనయ నాగేలు ధరియించు చేయి !!

పురసతుల మానములు పొల్లసేసిన చేయి
తురగంబు బరపెడి దొడ్డ చేయి
తిరువేంకటాచలా ధీశుడై మోక్షంబు
తెరువు ప్రాణుల కెల్ల తెలిపెడి చేయి !!

indarikI abhayambuliccu cEyi
kanduvagu manci bangAru cEyi

velalEni vEdamulu vedaki teccina cEyi
ciluku gubbali kinda cErcu cEyi
kaliki yagu bhUkAnta kaugalincina cEyi
valanaina konagOLLa vADi cEyi

tnivOka bali cEta dAnamaDigina cEyi
onaranga bhUdAna mosagu cEyi
monasi jalanidhi ammumonaku deccina cEye
enaya nAgElu dhariyinci cEyi

purasatula mAnamulu pollasEsina cEni
turagambu barapeDi doDDa cEyi
tiruvEnkatAcalAdhISuDai mOkshambu
teruvu prANulakella telipeDi cEyi

All these are protected verily by this hand
positive capable golden hand is this!

invaluable knowledge has been retrieved from the depths of ocean (matsya avatara) by this hand
support to keep the churning (of milky ocean) stable by this hand (kUrma avatara)
this hand verily embraced the beautiful goddess of Earth (varahA avatara)
the very hand has very sharp and strong nails (narasimha avatAra)

discontented, this hand begged from the king bali (vAmana avatAra)
this very hand gave away the whole earth (to sage kashyapa in paraSurAma avatara)
this hand bought the whole ocean to the sharp end of his arrow (rAma avatara)
this hand which holds the plough as a weapon (balarama avatara)

this hand verily wasted the chastity of the wives of tripurasuras (buddha avatara)
this hand that drives the great white horse (kalki avatara)
having established himself on the top of vEnkatAcala hill as lord
showing the path to salvation for all beings is verily is this hand!!


Poet annamAcArya takes the subject as lord’s hand and in few words gives a glimpse of all 10 incarnations of lord vishnu giving the special nature of the “golden hand” which gives protection and shows the direction of eternal good to everyone!

ఉయ్యాల

May 15, 2012

అలరఁ జంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు జేసె నీ వుయ్యాల
పలుమారు నుచ్ఛ్వాస పవనమందుండ నీ భావంబు దెలిపె నీ వుయ్యాల

ఉదయాస్త శైలంబు లొనరఁ గంభములైన వుడుమండలము మోఁచె నుయ్యాల
అదన నాకాశ పద మడ్డదూలంబైన అఖిలంబు నిండె నీ వుయ్యాల

పదిలముగ వేదములు బంగారు చేరులై పట్ట వెరపై తొఁచె నుయ్యాల
వదలకిటు ధర్మదేవత పీఠమై మిగుల వర్ణింప నరుదాయ నుయ్యాల

మేలు కట్లయిమీకు మేఘ మండలమెల్ల మెఱుఁగునకు మెఱుఁగాయ నుయ్యాల
నీల శైలము వంటి నీ మేని కాంతికిని నిజమైన తొడవాయ నుయ్యాల

పాలిండ్లు కదలఁగాఁ పయ్యదలు రాఁపాడ భామినులు వడినూఁచు నుయ్యాల
వోలి బ్రహ్మాణ్డములు వొరగునో యని భీతి నొయ్య నొయ్యన వూఁచి రుయ్యాల

కమలకును భూసతికి కదలు కదలకు మిమ్ముఁ గౌఁగిలింపఁగఁజేసె నుయ్యాల
అమరాంగనలకు నీ హావ భావ విలాస మందంద చూపె నీ వుయ్యాల

కమలాసనాదులకుఁ గన్నులకు పండుగై గణుతింప నరుదాయ నుయ్యాల
కమనీయ మూర్తి వేంకట శైల పతి నీకు కడు వేడుకై యుండె నుయ్యాల

–గొప్ప యోగ రహస్యాన్ని భక్తి శృంగార రసాలతో మేళవించి అన్నమాచార్యుల వారు అనుభవించి చెప్పిన కీర్తన
–అపర ఏకాదశి, అచల ఏకాదశి సందర్భంగా

uyyAla 

What is this UyyAla? why the Lord is put on a swing in Unjal Seva?
The secret of this swing is given by AnnamAcharya in this kIrtana.

Lord exists in all the beings who are of continuous moving nature. HE exists in the uchhvasa – inhaling and exhaling air in the process of breathing. That is symbolized as the swing in which the Lord stays unmoving. The east and west (the directions of sunrise and sunset) are considered as the supporting pillars for this swing which bears the whole universe. The space is considered the top beam on which the swing is hanging. Vedas are the ropes and the Dharma is the seat – The great swing which is beyond all the descriptions is the uyyAla of Lord.

This swing gently swings as if the world gets disturbed if pushed harshly… The godess of wealth (God of the movable property!) and the godess of earth (God of the immovable property!) sridevi i.e, kamala and bhUdevi i.e., bhusati embrace the Lord in each oscillation of this swing. (so they always belong to Lord; never assume any properties belongs to individuals… only as long as the breath moves, Ahamkaara i.e, ego falsely thinks that it owns some property.)

What can we say about this swing? Even for divine beings starting from the creator Brahma, it is a festive sight to see this uyyAla of Lord SrI Venkateswara..

—  Great yoga secret garnished with bhakti and sRngAra rasas by annamAcarya,
— On the occasion of achala EkaDasi, apara Ekadasi