Archive for the ‘తెలుగుబాల’ Category

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!

October 5, 2012

1. తెనుగుదనమువంటి తీయందనము లేదు
తెనుగు కవులవంటి ఘనులు లేరు
తెనుగు తల్లి సాధుజన కల్పవల్లిరా
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!

100. జనని, జన్మభూమి, జనకుండు, జాతీయ
కేతనంబు, జాహ్నవీతటంబు
పరమపావనములు పంచ జకారముల్
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!

PDF: https://docs.google.com/open?id=0B6y4qixyFhOiSTE1c2w0M2pXWFU

కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి
(శ్రీ పరిటాల గోపీ కృష్ణ గారి చే తెలుగు భక్తి పేజస్ లో ప్రచురింపబడి నది)