Archive for the ‘భాగవతము’ Category

పూతం – purified

January 2, 2015

దృష్టిపూతం న్యసేత్పాదం వస్త్రపూతం పిబేజ్జలమ్
సత్యపూతాం వదేద్వాచం మనఃపూతం సమాచరేత్ – 16

శ్రీమద్భాగవతం 11 స్కందం, 18 అధ్యాయం 16 శ్లోకం

ఈ అధ్యాయము వానప్రస్థ, సన్న్యాస ధర్మాలను సమీక్షిస్తుంది.
చక్కగా పరిశీలించి చూసి అడుగు వెయ్యాలి (ఇతర ప్రాణులకు హాని కలగకుండా, బురద లాంటి వాటిలో పడకుండా)
చక్కగా వడపోసి నీరు తాగాలి (ఇప్పటి కాలం లో ఆర్.ఓ పూతం అనాలేమో!)
చక్కగా తెలుసుకొని మాట చెప్పాలి (సత్యమైన, శాస్త్ర హితమైన దాన్నే చెప్పాలి)
చక్కటి మనసుతో ఆచరించాలి (మనస్సుని శుద్ది చేసుకుని ఆలోచించి పనులు చెయ్యాలి)

ఈ ధర్మం అందరికీ వర్తిస్తుంది.

dRshTi pUtam nyesEt pAdam – put the foot forward after having purified by observing properly; not to harm other beings or to get into mud etc.,
vastra pUtam pibEt jalam – drink water after having purified by filtering with a cloth (may be R.O these days!)
satya pUtAm vadEt vAcam – speak only after purifying the words by truth and scriptures
manaH pUtam samAcarEt – act with purified mind or act only after deciding with pure thoughts.

From Srimad bhAgavatam, 11 skandam, 16 verse

గోవర్ధన పూజ

October 24, 2014

అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి యిట్లంధుండ వై యున్న నీ
సమదోద్రేకము ద్రుంచివైచుటకు నీ జన్నంబు తప్పించితిం
బ్రమద శ్రీకులు దండధారినగు నన్ భావింప రెవ్వాని  ని
క్కము రక్షింపఁ దలంతు వానినధనుం గావింతు జంభాంతకా

నా యాజ్ఞ సేయుచుండుము నీ అధికారంబునందు నిలువు సురేంద్ర
శ్రీయుతుడవై మదింపకు శ్రేయంబులు గల్గు బొమ్ము సితకరిగమనా

— గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా, శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం దశమ స్కంధం, పూర్వభాగం 945, 946

Once the King of Gods (Indra) was very proud. Lord kRSna stopped the yajna and made the Nanda kingdom worship mountain Govardhana on this day (First day of kArtIka month which is also called bali pAdyami – we remember the pride of king bali also has been removed!)

Then Lord Indra made 7 days effort with a great thunder storm, but all his effort gone in vain as Lord kRSna lifted the gOvardhana parvata with a single hand and gave shelter to all those in the nanda-vraja.

Having realized the truth Lord Indra along with kAmadhEnu came down to earth and fell at the feet of Lord kRSna.

These words are spoken by Bhagavan to Indra.

“O lord of amavaravathi! having associated with your wealth you became blind.To cut off the evil force rising from that pride and save you from it, I have stopped the yajna. Who ever ought to be saved from this pride of wealth and power, who are disregarding me (the ultimate power holder!) I will make them powerless.

 

Follow my direction, stand in your own authorised duty as I ordain, O King of Gods! Do not get the “mada” of wealth and power – That will lead to your prosperity. Go! One riding a white elephant!!” 

These words applies to all those who do not recognize the Lord as the ultimate power giver in this universe. Let this govardhana pUja day bring back the humility to the human race.

om tat sat.

తాలిమి – The quality of sages

May 1, 2014

తాలిమి మనకును ధర్మము తాలిమి మూలంబు మనకు ధన్యత్వమునం
దాలిమి గలదని ఈశుండేలించును బ్రహ్మ పదము నెల్లన్ మనలన్

— శ్రీ మదాంధ్ర భాగవతము, నవమ స్కంధము లో జమదగ్ని తన కుమారుడైన రామునికి చెప్పిన మాట
— పరశురామ జయంతి సందర్భంగా…

tālimi – తాలిమి
1. Gentleness.
2. Endurance, patience, steadfastness. ఓర్పు.
3. Fortitude. ధైర్యము.
 
tAlimi is our nature. tAlimi is the root of our achievement.
Only due to this tAlimi the lord gives us the lordship over his highest abode. 
 
So be gentle, steadfast and courageous (all the three qualities put together is tAlimi
 
Today is the paraSurAma jayanti

రిక్త వ్యర్థ సంసారములు

November 24, 2013

అంధేందూదయముల్ మహాబధిరశంఖారావముల్ మూకస
ద్గ్రంథాఖ్యాపనముల్ నపుంసకవధూకాంక్షల్ కృతఘ్నావళీ
బంధుత్వంబులు భస్మహవ్యములు లుబ్ధద్రవ్యముల్ క్రోడస
ద్గంధంబుల్ హరిభక్తి వర్జితుల రిక్తవ్యర్థసంసారముల్.

—ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపునితో, భాగవతం, సప్తమ స్కంధం నుంచి

andha indUdayamu = a beautiful moon rise to a blind man
mahA badhira SankhArAvamu = a wonderful sound generated by blowing a conch shell to a completely deaf man
mUka sadgrandha AkhyApanamu = teaching great oratory works to a dumb person
napumsaka vadhU kAnksha = the desire of searching a bride for an impotent one
kRtaghnAvaLI bandhutvamulu = the relationships where the help is always ignored (and not returned in any way!)
bhasma havyamulu = trying to pour ash into a fire sacrifice
lubdha dravyamulu = the monies accumulated by a miser
krODa sadgandhamulu = the fragrance applied to a pig

All the above are the examples of achievements and lives of those who are devoid of devotion to Lord SrI hari which are hallow and useless.

పెంజీకటికవతల

October 20, 2013

లోకంబులు లోకేశులు
లోకస్థులుఁ దెగినఁ తుది నలోకం బగు పెం
జీకఁటి కవ్వల నెవ్వఁడు
నేకాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్

లోకాలు, వాటి అధిపతులు, వానిలో ఉండే జీవులు అన్నీ తెగిన తరువాత అలోకమైన (శూన్యమైన) పెను చీకటి (పెంజీకటి) ని దాటి ఏకాకృతిలో వెలిగే జ్యొతి తత్త్వాన్ని నేను సేవిస్తాను.

— పోతన, శ్రీ మదాంధ్ర మహా భగవతం గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టం నుంచి

Having transcended the multiplicity of worlds, their respective lords, their inhabitants into the invisibility of great darkness in the end, the form of undivided light, THAT I pray to.

గృహమేధి – ధీరమతి

September 25, 2013

Kapila’s teaching from pOtana bhAgavatam

— on the occassion of Kapila shashTi, vyatIpAta, mahAlaya paksham
— కపిల షష్టి, వ్యతీపాత, మహాలయ పక్షం సందర్భంగా…

Kapila, the first philosopher describes the nature of human life and its ultimate purpose in Srimad bhAgavatam.

gRhamEdhi – being righteous, living a pious life leads to higher realms of life of progressively. But once the results of the meritorious actions depleate, one will come back to the earth for again performing actions.

dhIra mati – (one with a firm resolve) Only by giving up ahamkAra, mamakAra the wise men seek merger in the Lord. Only those follow the non-repetitive path leading to mOksha.

So, living a righteous life is a necessary condition for attaining moksha but that alone is not the sufficient condition confers moksha. Essentially one should seek moksha giving up Ego and attachment.

This is the esssence of teaching bhagavAn kapila taught to his mother dEvahUti.

కూర్మ జయంతి

May 25, 2013

అమరాసురకరవిపరి
భ్రమణ ధరాధరవరేంద్రభ్రమణంబునుదాఁ
గమఠేంద్రువీపు తీఁటను
శమియింపఁగఁజాలదయ్యె జగతీనాథా!

— పోతన భాగవతం నుంచి మహా వైశాఖి,  కూర్మ జయంతి సందర్భంగా

amara, asura kara vipari
bhramaNa dharAdhara-varEMdra bhramaNambunu dA
kamaThEndru vIpu tITanu
SamiyiMpaga cAladayya jagatInAthA!

amara (divine) asura (daemonic) hands churning using the mandhara mountain having supported by the ‘back’ of great kUrma Tortoise (kamaTham) was not even able to  alleviate the itch of the back of the Lord.

Essential meaning: The great task of churning the milky ocean (milky-way) to produce wealth by divine and daemonic forces using the biggest mountain as  churning rod, longest serpent as the churning rope, with LORD in the form of tortoise as basis to support their effort and make it fruitful, which produced all acceptable wealth (Goddess Lakshmi), health (Lord Dhanvantari), kAmadhEnu, kalpa vRksha etc., etc., was not even capable of scratching HIS back.

Even the greatest effort known to us is so insignificant and useless when comes in comparison with the Lord!

— Today is mahA vaiSAkhi, kUrma jayanti