Archive for the ‘రామ నవమి’ Category

నిజమైన రాజులు

December 5, 2014
గుడులు కట్టించె కంచర్ల గోపరాజు
రాగములు కూర్చె కాకర్ల త్యాగరాజు
పుణ్యకృతి చెప్పె బమ్మెర పోతరాజు 
రాజులీ మువ్వురును భక్తిరాజ్యమునకు 
 – కరుణశ్రీ 

 

అలాంటి రాజులేలిన శ్రీ రామ భక్తి సామ్రాజ్యానికి నన్ను చేర్చిన నావలు స్వామి శ్రీ విరాజేశ్వర సరస్వతి పాదుకలు

అత్రి ముని కృత రామ స్తుతి

April 8, 2014

నమామి భక్త వత్సలం. కృపాలు శీల కోమలం..
భజామి తే పదాంబుజం. అకామినాం స్వధామదం..
నికామ శ్యామ సుందరం. భవామ్బునాథ మందరం..
ప్రఫుల్ల కంజ లోచనం. మదాది దోష మోచనం.. 1 ..

ప్రలంబ బాహు విక్రమం. ప్రభోప్రమేయ వైభవం..
నిషంగ చాప సాయకం. ధరం త్రిలోక నాయకం..
దినేశ వంశ మండనం. మహేశ చాప ఖండనం..
మునీంద్ర సంత రంజనం. సురారి వృంద భంజనం.. 2 ..

మనోజ వైరి వందితం. అజాది దేవ సేవితం..
విశుద్ధ బోధ విగ్రహం. సమస్త దూషణాపహం..
నమామి ఇందిరా పతిం. సుఖాకరం సతాం గతిం..
భజే సశక్తి సానుజం. శచీ పతిం ప్రియానుజం.. 3 ..

త్వదంఘ్రి మూల యే నరాః. భజంతి హీన మత్సరా..
పతంతి నో భవార్ణవే. వితర్క వీచి సంకులే..
వివిక్త వాసినః సదా. భజంతి ముక్తయే ముదా..
నిరస్య ఇంద్రియాదికం. ప్రయాంతి తే గతిం స్వకం.. 4 ..

తమేక మద్భుతం ప్రభుం. నిరీహమీశ్వరం విభుం..
జగద్గురుం చ శాశ్వతం. తురీయమేవ కేవలం..
భజామి భావ వల్లభం. కుయోగినాం సుదుర్లభం..
స్వభక్త కల్ప పాదపం. సమం సుసేవ్యమన్వహం.. 5 ..

అనూప రూప భూపతిం. నతోSహముర్విజా పతిం..
ప్రసీద మే నమామి తే. పదాబ్జ భక్తి దేహి మే..
పఠంతి యే స్తవం ఇదం. నరాదరేణ తే పదం..
వ్రజంతి నాత్ర సంశయం. త్వదీయ భక్తి సంయుతా.. 6 ..

— ఇతి అత్రి మహాముని కృతా శ్రీరామ స్తుతిః సంపూర్ణా

This is a prayer rendered by great Atri mahAmuni to Lord SrI  rAma. In fifth verse he says “You are the wonderful lord (lord, lord multiple words declaring the lordship over all layers of physical, psychological and spiritual existence), eternal teacher of the world, the fourth state of existence which is completely independent. I sing the prise of the husband of the whole world. Impossible to be attained by those who are not honest or just act like bhaktas (ku+yOgis), you are the kalpa vRkhsa (wish granting tree) for the devotees and equal towards everyone. prayed by such devotees always.”

Wishing one and all a great SrI rAma navami…..

తారక మంత్రము

April 17, 2013

రాగం – ధన్యాసి; తాళం – ఆది 

పల్లవి: తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను
ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా

అను పల్లవి: మీఱిన కాలుని దూతలపాలిటి
మృత్యువె యది నమ్మర యన్నా

చరణం 1: ఎన్ని జన్మముల నెంచి చూచినను
ఏకో నారాయణుడన్నా
అన్ని రూపులై ఉన్న పరాత్ముని
నా మహాత్ముని కథలను విన్న ||తా||

చరణం 2: ఎన్ని జన్మముల జేసిన పాపము
లీ జన్మముతో విడునన్నా
అన్నిటికి కడసారి జన్మమిది
సత్యం బిక పుట్టుట సున్నా ||తా||

చరణం 3: ధర్మము తప్పక భద్రాద్రీశుని
తనమదిలో నమ్ముచునున్న
మర్మము దెలిసిన రామదాసుని హృ
న్మందిరమున నే యున్న ||తా||

 — శ్రీ రామదాసు

tAraka mantramu kOrina dorikenu
dhanyuDanaitini OrannA

tArakam means ‘that which helps you cross over’ the difficult samsAra. mantram means ‘helps crossing over by the means of thought’ So, tAraka mantram is one which helps to cross over this repetitive samsAra by simply thinking about it. Such a formula can only be given by someone who has successfully used and experienced the result of the formula by himself. A Guru can provide such a tAraka mantramu to a deserving sishya. Having got such a mantram one becomes accomplished – dhanya.

mI~rina kAluni dUtalapAliTi
mRtyuve yadi nammara yannA

It is the death for the yama dUtas (kAluni dUtalu). The tArakamantram is the death for yama dutas. Have faith in this!

enni janmamula nenci cUcinanu
EkO nArAyaNuDannA
anni rUpulai unna parAtmuni
nA mahAtmuni kathalanu vinna

The ultimate Atma (paramAtma) appears in various forms e.g., mathya, kUrma… kRShna, rAma… but in the essence he is the only ONE. Listening to those narrations of lord nArAyaNa in various forms leads to the fruition of tArakam.

enni janmamula jEsina pApamu
lI janmamutO viDunannA
anniTiki kaDasAri janmamidi
satyam bika puTTuTa sunnA

The pApamulu i.e., sins carried out by me over several past lives are going to be detached / removed from me in this life (due to the power of the tAraka mantramu!) This is the very last life and I am absolutely sure not to take another birth! (or the probability of me taking another form is ZERO)

dharmamu tappaka bhadrAdrISuni
tanamadilO nammucununna
marmamu delisina rAmadAsuni hR
nmandiramuna nE yunna

Not falling off from the path of righteousness and being faithful to the Lord of bhadrAdri from deep of heart; also who knows the secret (marmamu) that the lord resides in the heart-temple of SrI rAmadAsu (the servant of rAma) – declares that “I have got the tAraka mantram as desired and I have become accomplished by it.”

— On the occasion of rAma Navami this Friday 19th April.

Let there be grace of Lord rAma on one and all and let everyone who desires the tAraka mantram; HE lets them have it. 

om tat sat.

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – 2

March 29, 2012

నమస్తే నమస్తే సమస్త ప్రపంచ
ప్రభోగ ప్రయోగ ప్రమాణ ప్రవీణ
మదీయం మన స్త్వత్పద ద్వన్ద్వ సేవాం
విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్య సిధ్ధ్యై

namastE namastE samasta prapanca
prabhOga prayOga pramANa pravINa
madIyaM mana stvatpada dva&n&dva sEvAM
vidhAtum pravRttaM sucaitanya sidhdhyai

prabhOga = the capability to enjoy 
prayOga = the capability to give it to someone else for enjoyment
pramANa = the complete understanding of 


this whole world  (samasta prapanca)


one who possesses these three qualities is called Iswara or the LORD. 

I bow down again and again for such LORD (Sri RAMA) and let my mind get engaged in the seva of your lotus feet (tvat pada dvandwa) such that it attains the su-chaitanya (the right knowledge! that leads to moksha). 

— from SrI rAma bhujanga prayaata stotram of Adi Sankaracharya

om tat sat

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

March 28, 2012

యదావర్ణయత్ కర్ణమూలేఽన్త కాలే 
శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యాం
తదేకం పరం తారక బ్రహ్మరూపం
భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం

yat AvarNayat karNa-mUlE anta-kAle
SivaH “rAma rAmEti rAmEti” kASyAm
tat Ekam param tArakabrahmarUpam
bhajE’ham bhajE’ham bhajE’ham bhajE’ham

I pray to Lord Raama, the ONE, transcendent, whose name is uttered in the ears of devotees in the city of Kaasi at the time of death, by none other than Lord Shiva as “raama, raama, raama” which denotes the form to “taaraka brahma” that transcends devotees beyond this samsaara of birth and death!

— May this SrI rAma navami over the weekend bring both material and spritual upliftment to one and all.

Full stotram with meanings @ http://sanskritdocuments.org/all_pdf/raamabhujanga.pdf