Archive for the ‘శంకర జయంతి’ Category

జన్మసాఫల్యమ్ – Fruitful life

March 24, 2015

आस्ते देशिक चरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा ।
आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥

ఆస్తే దేశిక చరణం నిరవధిరాస్తే తదీక్షణే కరుణా
ఆస్తే కిమపి తదుక్తం కిమతః పరమస్తి జన్మసాఫల్యమ్

AstE dESika caraNam; niravadhirAstE tadIkshaNE karuNA,
AstE kimapi taduktam; kimataH paramasti janmasAphalyam?

— स्वात्मनिरूपणम्, స్వాత్మనిరూపణం, svAtmanirUpaNam 147

His Holiness Swami Virajeshwara Saraswati

When there is lotus feet of guru, when there is boundless compassion in his glance and when there is his teaching (whatsoever if there is, other than the graceful silence!); What else greater need for fulfilment of life? 

Samkara bhagavatpAdAcArya stated this in his work svAtma nirUpaNam. Remembering my Guru who made my life fulfilled by his divine grace on the eve of 65th vardhanti of ananta SrI vibhUshita bhAratI tIrtha mahAswami, current SankarAcArya of SringEri SAradA pITham.

Let one and all make their lives fruitful i.e, achieve ‘janma sAphalyam’ by the teachings of unbroken lineage of gurus!

మహానుభావుల లక్షణం

June 13, 2014
శాంతా మహాంతో నివసంతి సంతో వసంతవల్లోకహితం చరంతః
తీర్ణా స్స్వయం భీమభవార్ణవం జనా నహేతునాన్యానపి తారయంతః -39

 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९

Adi SaMkara bhagavatpAdAcArya in his vivEka cUDAmaNi says the above golden words.

SAntAH = those who have attained eternal tranquility
mahAntAH = those who have attained supreme greatness (realized sages)
santaH = those who have attained ultimate reality
nivasanti = lead the life
vasanta-vat = like the vasanta Rtu (spring season)
lOka hitam carantaH = for the sake of welfare of the world or serving the world
tIrNAH = having crossed
svayam = on their own
bhIma-bhavArNavam = frightful ocean of samsAra (the cycle of births and deaths)
janAn-anyAn api = other people (who come in contact with them) as well
a-hEtunA = without any reason
tArayantaH = enable to cross or liberate

The realized sages, having liberated themselves on their own from the frightful cyclic ocean of world entanglement, having established in ultimate truth of self, having became eternally tranquil lead the life effortlessly for the welfare of worldly beings just like the vasanta season (all other seasons have one or other difficulty in winter it is very cold, in rainy season the rain, in summer heat etc.) enable others to cross over without any reason. 

My Guru, Hamsa Swami Virajeshwara Saraswati Maharaj (picture above) is a great example of this. Without any reason, he uplifted a most undeserving soul like me and made me cross this samsAra without any of my effort.

— Swami attained mahAsamadhi on 31-May-2014 and this Sunday 15-June-2014 (third Sunday akhanda SrI rAma nAma samkIrtana) is the first gathering at the ashram without his physical presense.

— Taken the picture and the quoted verse from vivEka cUDAmaNi from a book called “Guru Mahima” published by the devotees and released by Swami on this year Sri rAma navami day (18-April-2014) For publications – http://www.hamsaashramam.org/publications 

మానసోల్లాసము – శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వార్తికం

June 7, 2014

ఆత్మలాభాత్ పరో లాభో నాస్తీతి మునయో విదుః
తల్లాభార్థం కవిః స్తోతి స్వాత్మానం పరమేశ్వరం – 2

ఆత్మ లాభాన్ని మించిన లాభము లేదు అని మునులకు తెలియును.
అటువంటి లాభము కొఱకు కవి తన ఆత్మ ఐన పరమేశ్వరుని స్తుతించుచున్నారు. 

Atma lAbhAt paraH lAbhaH nAsti iti munayaH viduH 
tat lAbhArtham kaviH stOti svAtmAnaM paramESvaram 

This verse is from mAnasOllAsa, vArtika of SrI surESvarAcArya on the stotra called SrI dakshiNAmUrthi stotram.In this first sloka after the mangaLa slOka, author introducing the purpose of the work.

“There is no lAbha “attainment, gain, or profit” superior to the attainment of self.” This is known by the sages. For such a supreme gain, all knowing poet is praising the Supreme Lord abiding in own self.

My blogging career started in 2006 with this concept of know thyselfhttp://prasadchitta.blogspot.in/2006/12/know-yourself.html 

I have used the 30th verse of first ullasa of mAnasOllAsa as invocation prayer for my yOga vEdAnta blog – http://prasad-yoga.blogspot.in/2009/10/mangalacharanam-prayer.html
इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने |
व्योमवद्व्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ||

This 1895 published book available on DLI and archive – https://ia600706.us.archive.org/14/items/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries.by.Suresvaracharya.Swayamprakasa.Ramatirtha.pdf
 is a wonderful source of pleasure for mind for those who are looking for the supreme attainment.

Thought of sharing this as 250th post!

అక్షయ తృతీయ

May 2, 2014

योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलबासमान लहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी
सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी

yOgAnanda karI ripu-kshya karI dharma-artha-nishThA karI
candrArkAnala bhAsamAna laharI trailOkya rakshA karI
sarvaiSvarya samasta vAnCita karI kASI-purA-dhISvari
bhikshAM dEhi kRpAvalambana karI mAtA annapUrNESvarI

యోగానంద కరీ రిపుక్షయ కరీ ధర్మఅర్థనిష్ఠా కరీ
చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షా కరీ
సర్వైశ్వర్య సమస్త వాంఛిత కరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబన కరీ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ

— ఆది శంకరుల  అన్నపూర్ణాష్టకం నుంచి 
— Akshya tRtIya today.

Let the goddess bestow whatever that is infinite to those infinite souls individually and collectively.

yOgAnanada is the ultimate bliss. The six internal enemies of kAma krOdha etc should be reduced by her grace only. One should establish in the dharma-artha firmly. This firm resolve in righteousness and meaninful prosperity is bestowed by her only. All illuminitation from the Sun, Moon and Fire is her only. Protection of all the three frames of existence namely waking, dreaming and deep-sleep are from her only. All the lordship, ownership over things and all the fulfillment of desires is bestowed by her only. She is the lord of the “pura” of kASi which is effulgence. I beg her only who gives everything for my living. 

साक्षी नित्यः – Witness Eternal

May 14, 2013
 Jagadguru SrI Samkara bhagavadpAda AcArya’s divya jayanti is tomorrow. (15th May 2013) In a great work called “sarva vEdAnta siddhAnta sAra samgraha” bhagavadpAda describes the true self experience of deep samadhi as follows:

नाहं देहो नाप्यसुर्नाक्षवर्गो नाहंकारो नो मनो नापि बुद्धिः |
अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३५||

वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्षी बुद्धेः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्च साक्षी |
चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३६||

नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो नाहं बालो नो युवा नापि वृद्धः |
 नाहं काणो नापि मूको न षण्डः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३७||

नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता |
 नाहं भोक्ता नो सुखी नैव दुःखी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३८||

नाहं योगी नो वियोगी न रागी नाहं क्रोधी नैव कामी न लोभी |
नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३९||

नान्तःप्रज्ञो नो बहिःप्रज्ञको वा नैव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः |
नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्धा साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८४०||

न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः |
क्षुधापिपासादिषडूर्मिदूरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ||८४१||

अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी अप्राण एवास्म्यमना ह्यबुद्धिः |
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ||८४२||

The complete work can be found here: 
http://sanskritdocuments.org/all_sa/ved_sa.html

My notes:  (rather a rough translation in to English)
I am not the body, not senses, not the ego, not the mind, not intellect, nor their effects internal or external. I am the eternal witness distinct from all these.

I am the witness of speech, witness of vital forces, witness of intellect, witness of intellectual activity, witness of mind, witness of mental activity, witness of all senses. Witness I am, distinct from all of them always.

I am not gross, not subtle, not long; I am not a child, not youth nor old; I am not blind, not dumb, nor impotent. Always been a distinct witness I am.

I am not the one who is not moving, nor the one who is moving, nor the one who is killing; I am not the doer, not the enjoyer,  nor the speaker. I am not the happier one nor the miserable one. I am always been the witness distinct from all these.

I am not yOgi, not detached, nor attached; I am not angry, not desirous, nor possessive. I am neither bound, nor striving for release, nor unbound. I am the witness ever distinct and independent.

I am not the internal illumination (of dream), nor the external illumination (of waking), not illumination nor darkness (of deep sleep); I am not the listener, not the thinker, nor the knower/understander. Ever distinct observer I am always.

In me body, senses, intellect or yoga do not exist; In me there are no traces of virtue, nor even the vice; I am far away from the hunger, thirst etc., always been free unattached consciousness I am.

I have no limbs like hands and legs, I have no faculty like speech nor vision; I have no vital force, no mind, no intellect. I am ever fulfilled like space and ever untouched by any of these! I am ever existent form of consciousness alone!

That is what I am – my true Identity. Let the grace of BhagavadpAda be on one and all… 

“Jaya Jaya Sankara! hara hara Sankara!!”

तोटकाष्टकं – తోటకాష్టకం

December 15, 2012

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 1
vidita-akhila-SAstra-sudhA-jaladhE; mahita-upanishat-kathita-artha-nidhE; hRdayE kalayE vimalaM caraNaM bhava Sankara dESika mE SaraNam

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 2
karuNA-varuNA-Alaya pAlaya mAm; bhava-sAgara duHkha vidUna-hRdam; racaya akhila-darSana-tattva-vidaM bhava Sankara dESika mE SaraNam
 
భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 3
bhavatA janatA suhitA bhavitA nija-bOdha-vicAraNa cArumatE; kalaya-Iswara-jIva-vivEka-vidam bhava Sankara dESika mE SaraNam

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 4
bhava Eva bhavAn iti mE na itarAm sam-ajAyata cEtasi kautukitA mama vAraya mOha-mahA-jaladhiM bhava Sankara dESika mE SaraNam

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 5
sukRtE-adhikRtE bahudhA bhavataH bhavitA sama-darSana-lAlasatA ati-dInam-imam paripAlaya mAm bhava Sankara dESika mE SaraNam

జగతీమవితుం కలితాకృతయో విచరన్తి మహామహసశ్ఛలతః
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 6
jagatIM avituM kalitA kRtayO vicaranti mahAmaha sat calataH ahimASuH-iva-atra-vibhAsi gurOH bhava Sankara dESika mE SaraNam

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే సమతామయతాం నహి కోఽపి సుధీః
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 7
guru-pungava pum-gava kEtana tE samatAm ayatAm na-hi kah api su-dhIH SaraNAgata-vatsala-tattva-nidhE bhava Sankara dESika mE SaraNam

విదితా న మయా విశదైకకలా న చ కించన కాంచనమస్తి గురో
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 8
viditA na mayA visad-Eka-kalA na ca kincana kAncanam asti gurOH drutam Eva vi-dhEhi kRpAM sahajAM bhava Sankara dESika mE SaraNam

— ఆనందగిరి (తోటకాచార్యులు) శంకరులనుద్దేశించి ఆశువుగా చెప్పిన అష్టకం

దేశిక అంటే “దిశ్” నుంచి వచ్చిన దిశ, సరైన దిశ, దారి చూపించే గురువు.

1. గురు చరణలను హృదయం లో కలన చేయాలని (ధ్యానం లో) శిష్యుని కర్మ శరణాగతి!
2. రచయ – నా యందు అఖిల దర్శన తత్త్వాన్ని రచించవయ్యా అనే ప్రార్థన.
3. కలయ – ఈశ్వర జీవ వివేకాన్ని నాలో కలుగజేయ మనే ప్రార్థన.
4. వారయ – నాలోని మోహమనే మహాసముద్రాన్ని నివారిచమనే ప్రార్థన.
5. పరిపాలయ – దీనుడైన నన్ను పరిపాలించమనే ప్రార్థన.
6. మహామహులు జగత్తును రక్షించడానికి సంచరిస్తూ ఉంటారనీ, అటువంటి వారిలో శంకరులు సూర్యుని వంటి వారనే విషయాన్ని చక్కగా లెలియజేసారు తోటకాచార్యులు.
7. శరణన్న వారిని వాత్సల్యంలో రక్షించడం శంకరుల సహజ లక్షణం.
8.నాకేమీ తేలియదు. నా దగ్గరేమీ లేదు. (నా లాంటి అప్రయోజకుడైన, దేనికీ పనికిరాని శిష్యుడిని కూడా) గురువు తన సహజమైన కృపతో ఉద్ధరిస్తాడనే అపూర్వమైన రహస్యాన్ని చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో!

For Meaning in English: http://sanskritdocuments.org/all_sa/totaka8_sa.html

విజ్ఞాన నౌక – स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्

November 4, 2012

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धि
र्विरक्तो नृपादेः पदे तुच्छबुद्ध्या ।
परित्यज्य सर्वं यदाप्नोति तत्त्वं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १॥

दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं

समाराध्य मत्या विचार्य स्वरूपम् ।
यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास विद्वान्
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २॥

यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं

निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम् ।
अहंब्रह्मवृत्त्यैकगम्यं तुरीयं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ३॥

यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं

विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ।
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ४॥

निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः

समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ।
अवस्थात्रयातीतमद्वैतमेकं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ५॥

यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं

यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ।
यदालोकने रूपमन्यत्समस्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६॥

अनन्तं विभुं निर्विकल्पं निरीहं

शिवं सङ्गहीनं यदोङ्कारगम्यम् ।
निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ७॥

यदानन्द सिन्धौ निमग्नः पुमान्स्या

दविद्याविलासः समस्तप्रपञ्चः ।
तदा नः स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ८॥

स्वरूपानुसन्धानरूपां स्तुतिं यः

पठेदादराद्भक्तिभावो मनुष्यः ।
श्रुणोतीह वा नित्यमुद्युक्तचित्तो
भवेद्विष्णुरत्रैव वेदप्रमाणात् ॥ ९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ स्वरूपानुसन्धानाष्टकम् संपूर्णम् ॥
 
विज्ञान नावं परिगृह्य कश्चि
त्तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं
ज्ञानाशिनायोहि विच्छिद्य तृष्णां
विष्णोः पदं याति स एव् धन्यः ॥
 
 

 

— విజ్ఞాన నౌక, స్వరూపానుసంధాన స్తోత్రం

జడత్వం ఎక్కడుంది?

May 9, 2012

భగవత్పాదులు ఆది శంకరులు ఆర్యాంబ గర్భమునదు ఎందుకు ఉదయించారు? అంతటి మహాపురుషునికి జన్మనిచ్చే భాగ్యం కలగడనికి కావలసిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం శంకర విజయం లో దొరికింది.

ఆర్యాబ శివగురు దంపతులకు చాలాకాలం సంతాన ప్రాప్తి కలగక పోవడంతో శివగురు చింతిస్తూన్న తరుణంలో ఆర్యాంబ “ఉపమన్యు” వృత్తాంతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి “నో దేవతాసు జడిమా, జడిమా మనుష్యే” అని తన భర్తకు విన్నవిస్తుంది.

ఉపమన్యు వృత్తాంతాన్ని టూకీగా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. ఊపమన్యువు బాల్యంలో తోటి పిల్లలందరూ పాలు తాగి తన బీదరికాన్ని హేళన చేయగా తన తల్లి వద్దకు వచ్చి పాల కొరకు పట్టు పడతాడు. ఆ రోజులలో పేదవారు ఆవులను పెంచలేక పోవటం వలన పాలు సులభంగా లభించేవి కాదు. ఆందువలన ఉపమన్యు ను తల్లి పిండి నీటిలో కలిపి తన పిల్లవానికి పాలుగా ఇచ్చింది. ఉపమన్యువు తాను కూడా పాలు తాగానని తన సహచరులతో చెప్పగా వారు అతను తాగినవి పాలు కావనీ, పిండి నీళ్ళనీ గ్రహించి ఎక్కువ హేళన చేయసాగిరి.

ఉపమన్యు తన తల్లి వద్ద సత్యాన్ని కనుగొని తనకు నిజమైన పాలు లభించడానికి పరమశివునిగూర్చి ఒక శివ ప్రతిమను ఉద్దెశించి శ్రద్ధగా తపస్సు చేయసాగెను.. అతని తపస్సుకు మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఉపమన్యుకు క్షీర సముద్రాధిపత్యమునిచ్చెను.

“దేవతలు రాతి విగ్రహములుగా నున్ననూ వానియందు జడత్వము లేదు. దేవతా స్వరూపమును గ్రహింప జాలని మనుష్యునియందే జదత్వము గలదు” అని ఆర్యాబ శివగురు తో విన్నవించగా వారిరువురూ వృషాద్రీశ్వరుణ్ణి గూర్చి తపమొనర్చగా ఈ “ఆస్తిక్యమునకు” మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఆర్యాంబాశివగురు దంపతులననుగ్రహించి శంకర భగవత్పాదులుగా అవతరించారు.

–వైశాఖ బహుళ చవితి  (ఆస్తిక్యానికి ఎంతొ ప్రాధాన్యతనిచ్చిన మా అమ్మ ను తలుచుకుంటూ)

జగద్గురువంటే?

April 22, 2012
What is meant by “Jagadguru?” 
It is a word that denotes the “responsibility” of guiding anyone who sincerely seeks guidance in the path of spirituality.
There are two most prominent personalities who are called as Jagadguru. 
1. Lord kRshNa and 2. Adi SaMkara bhagavatpaada AcArya.

— శ్రీ సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి

–ఇలాంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించటం కొరకు అవతరించిన భగవత్పాదుల జయంతి సందర్భంగా…
–శంకర జయంతి (వైశాఖ శుక్ల పంచమి గురువారం; 26-April-2012)

అపార కరుణాసిన్ధుం అజ్ఞాన ధ్వాన్త భాస్కరమ్
నౌమి శ్రీ శంకరాచార్యం సర్వలోకైక సద్గురుమ్ 

శ్రీ జగద్గురవే నమః 

Link to my last year post: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/05/blog-post_07.html