Archive for the ‘శివరాత్రి’ Category

పఞ్చరత్నస్తుతిః

May 5, 2016

యద్భ్రూభఙ్గైకవశ్యా విధిహరిగిరిశఖ్యాతిదాః శక్తికోట్యో
యద్భృత్యా దేవదేవాః సకలభువనగాః సంనియచ్ఛన్తి విశ్వమ్ ।
యల్లిఙ్గం సర్వదేవాసురమనుజముఖైరర్చ్యతే విశ్వరూపం
తస్మై నిత్యం నమస్యాం ప్రవితనుత పరబ్రహ్మణే శఙ్కరాయ ॥ ౪॥

— from శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితసార్వభౌమైః విరచితా పఞ్చరత్నస్తుతిః


 यद्भ्रूभङ्गैकवश्या विधिहरिगिरिशख्यातिदाः शक्तिकोट्यो
यद्भृत्या देवदेवाः सकलभुवनगाः संनियच्छन्ति विश्वम् ।
यल्लिङ्गं सर्वदेवासुरमनुजमुखैरर्च्यते विश्वरूपं
तस्मै नित्यं नमस्यां प्रवितनुत परब्रह्मणे शङ्कराय ॥ ४॥

yat bhrU bhanga eka vaSyA vidhi hari giriSa khyAtidAH SaktikOTyO
yat bhRtyA dEvadEvAH sakala bhubanagAH samniyacchanti viSvam
yat lingam sarva dEva asura manuja mukhaIH arcyatE viSvarUpam
tasmai nityam namaSyAm pravatanuta parabrahmaNE SankarAya

whose single wink of eyebrow commands the creator, maintainer and destroyer known to be enormously powerful;
whose attenders are gods of gods controlling activities of multiple universal globes
whose image is being praised by all godly, celestial & human beings in their respective voices as the universal form;
for THAT supreme brahman Sankara I always bow down stretching forward.

— From Appayya dIkshita’s pancaratna stuti on the occasion of chaitra mAsa SivarAtri of SrI durmukhi year.

సాంబ ఏకః సహాయః

January 8, 2016

సంతః పుత్రాః సుహృదయుతవా సత్కళత్రం సుగేహం
విత్తాధీశప్రతిమ వసుమాన్ కోభవీతు ప్రకామం
ఆశాస్వాస్థా అమృతకిరణాస్పర్ధికీర్తిచ్చటావా
సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబ ఏకః సహాయః

Listen the sAmbAshTakam:
http://www.shaivam.org/gallery/audio/sanskrit/sk_sambashtakam.mp3

Great sons, wonderful friends, good wife, beautiful house
wealth equivalent of kubera, all desires fulfilled,
healthy and fit, glory spreading like bright rays of moon
all these are useless at the time of death. Only the supreme lord (samba) comes to rescue. 

— Sri manmatha year mArgaSIrsha mAsa SivarAtri today….. 

శుచిః – Holy and purifying

December 9, 2015

శుచిః భూమిగతం తొయం శుచిః నారీ పతివ్రతా |
శుచిః క్షేమకరో రాజా సంతోషీ బ్రాహ్మణః శుచిః ||

शुचि र्भूमिगतं तोयं शुचि र्नारी पतिव्रता ।
शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥

Holy and purifying is the water underground. Woman, devoted to her husband is holy.
King, who protects is a purifier; and a contended & happy brahmaNa is holy.

 — Attributed to chANakya on the occasion of most purifying kArTIka mAsa SivarAtri…. 

సంసారరోగహరణౌషధం

November 15, 2015

ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం
గంగాధరం వృషభవాహనమంబికేశమ్
ఖట్వాంగశూలవరదాభయహస్తమీశం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతర్నమామి గిరిశం గిరిజార్థదేహం
సర్గస్థితిప్రళయకారమాదిదేవమ్
విశ్వేశ్వరం విజితవిశ్వమనోభిరామం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతర్భజామి శివమేకమనంతమాద్యం 
వేదాంతవేద్యమనఘం పురుషం మహాంతమ్
నామాది భేద రహితం షడ్భావశూన్యం
సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్

ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచిన్త్య
శ్లోకత్రయం యే నుదినం పఠంతి
తే దుఃఖజాతం బహుజన్మ సంచితం
హిత్వా పదం యాంతి తదేవ శంభోః

1. Early in the morning, I think of one who removes the fear of world, lord of gods, who holds river ganga in in locks, rides the ox, husband of divine mother, holds khatvAnga, SUla, varada and abhaya mudras in hands, Isa i.e lord – The medicine to cure the disease of samsAra! who has no second!!

2. Early in the morning I bow down to the dweller of mountains having half of body occupied by the daughter of mountain who is the cause of beginning, middle and the end; Originator, Lord, conqueror of the universe; The medicine to cure the disease of samsAra!  who has no second!!

3. Early in the morning I sing about auspiciousness, one, having no end or beginning, only known through the upanishads vEdAnta, sinless, the mightiest being, who has no distinctions by the means of names or forms, who is devoid of six transformations of (birth, growth, sustenance, disease, decay and death); The medicine to cure the disease of samsAra!  who has no second!! 

Having woken up early, thinking of Siva, WHO recites the above three verses every day; THEY get rid of misery collected over multiple lifespans, attain THAT ultimate abode of auspiciousness of Sambhu.

— On the occasion of first kArtIka sOmavAra of SrI manmatha year

బ్రహ్మ వృన్దం

November 1, 2015

మార్గే మార్గే నిర్మలం బ్రహ్మ వృన్దం
వృన్దే వృన్దే తత్త్వ చిన్తానువాదః
వాదే వాదే జాయతే తత్త్వబోధో
బొధే బొధే భాసతే చన్ద్రచూడః

mArgE mArgE nirmalam brahma vRndam 
vRndE vRntE tattva cintAnuvAdaH 
vAdE vAdE jAyatE tattvabOdhO 
bodhE bodhE bhAsatE candracUDaH 

On each path there is a purified group of individuals i.e.,  brahma vRndam
in each group there is a discussion on reality
in each discussion, arises the realization
in each realization shines the supreme lord!

పవర్గము – అపవర్గము

September 11, 2015

పినాక ఫణి బాలేందు భస్మ మందాకినీ యుతా
పవర్గ రచితా మూర్తిః అపవర్గ ప్రదాయినీ

పినాకము అనే ధనస్సునూ, ఫణులను ఆభరణాలుగానూ, బాల చంద్రుణ్ణి శిఖలోనూ, భస్మాన్ని లేపనంగానూ, మందాకినిని జటలలోనూ కలిగిన; “ప, ఫ, బ, భ, మ” ల తో అనగా ప-వర్గం తో రచించబడిన మూర్తి (ఇంకెవరు, మహాదేవుడు, సదా శివుడు) అపవర్గమును లేదా మోక్షమును ఇవ్వగలడు.

–శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర  శ్రావణ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా

pinAka phaNi bAlEndu bhasma mandAkinI yutA
pavarga racitA mUrtiH apavarga pradAyinI

pinAka is the name of the bow symbolizing preservation of this world; (pa)
phaNi is the snake symbolizing time is the ornament (pha)
bAlEndu is the curvy moon of third phase symbolizes mind of changing nature (ba)
bhasma is the ash that is smeared over the body symbolizing the dispassion (bha)
mandAkini is the river that can give life and purify the beings (ma)

The form appearing with the above five signs of pa-varga of alphabet is capable of giving apavarga i.e, mOksha aka the ultimate liberation!

— SrI manmatha year SrAvaNa mAsa SivarAtri today….

కర్మ-అకర్మ

July 14, 2015

కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేదకర్మణి చ కర్మ యః.
స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్৷৷4.18৷৷

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्।।4.18।।

karmaNi akarma yaH paSyat akarmaNi ca karma yaH;
saH buddhimAn manushyEshu saH yuktaH kRtsna-karma-kRt.

One who sees inaction in action; also sees action in inaction. Such wise person, a yOgi becomes accomplished in all actions! 

1. Seeing inaction in action: Today’s world everyone is busy. No one seems to have time even to think. But what is the outcome of such “busyness”? Is there any real everlasting result is gained? Each person should think about “What is action?” and “What is inaction?” and how to reconcile action and inaction.

Action is performance of duties. Inaction is keeping the mind still. Seeing inaction in action is to perform duties unperturbed while mind firmly on God.

2. Seeing action in inaction: There is a large amount of lethargy and laziness in the world as well. Is it the stillness? One should think about such inaction as well. Sitting idle at some place expecting and being anxious about results or worrying about past is not “inaction” there is lot of mental action involved in it.

Having proper understanding of “inaction” i.e., removal of anxiety and worry and the ability to see such hidden mental action that makes one very very tired is seeing action in inaction.

One who can achieve perfection in both seeing inaction in action and action in inaction is wise! (buddhimAn-manushya) also a yOgi (yuktaH which means balanced, intellegent)

3. Accomplished all actions: Fulfilled all action, attained the ultimate result of all actions! Completed all actions. ALL ACTIONS!!

Such a sage is the one who has completed all actions and attained the ultimate!

—శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర అధిక ఆషాఢ మాస శివరాత్రి సందర్భం గా…   

SivarAtri of SrI jaya year

February 16, 2015

దిక్కాలాద్యనవచ్చిన్న అనంత చిన్మాత్ర మూర్తయే
స్వానుభూత్యైక మానాయ నమః శాంతాయ తేజసే

dik kAla Adi anavicchinna ananta cinmAtra mUrtayE
svAnubhUti Eka mAnAya namaH SAntAya tEjasE

dik means directions representing space, kAla means time representing time in the form of past, present and future; Adi means starting. So, starting with space and time, every other physical element that makes up this world

anavacchinna means uninterrupted, unsplit, uncut, undivided; chinna is to break, split and interrupt, an- prefix negates it

ananta cinmAtra means infinite consciousness; anta means end, an- prefix makes it unending i.e., infinite and cit is consciousness mAtra emphasises ‘nothing but’ making cinmAtra is nothing but consciousness.
mUrti is the form

sva-anubhUti means one’s own realization (other than external sense perception or inference of mind) based on intution. Eka mAnAya = measurable only by such realization

namaH = (I) bow down in reverence

SAntAya tEjasE is that peaceful splendour, brilliance, light (I have described ​peace on medium)

So, the meaning of above verse is: I bow down to that peaceful brilliance which is infinity conscious beyond divisions of space and time, that can only be realized by one’s own self experience!

Such brilliance appears on every mAgha kRshna catrudaSi midnight which we call and celebrate as mahA SivarAtri. Wishing one and all an auspicious SivarAtri

నిజమైన రాజులు

December 5, 2014
గుడులు కట్టించె కంచర్ల గోపరాజు
రాగములు కూర్చె కాకర్ల త్యాగరాజు
పుణ్యకృతి చెప్పె బమ్మెర పోతరాజు 
రాజులీ మువ్వురును భక్తిరాజ్యమునకు 
 – కరుణశ్రీ 

 

అలాంటి రాజులేలిన శ్రీ రామ భక్తి సామ్రాజ్యానికి నన్ను చేర్చిన నావలు స్వామి శ్రీ విరాజేశ్వర సరస్వతి పాదుకలు

సకలము నీవే

October 22, 2014

స్వామి! నామనమెందు సంచరించిన నీవు
                ప్రేమతో నచట గన్పింపుమయ్య
కరము నా కరములే కార్యముల్ జేసిన
                నదియె నీవయి పూజలందుమయ్య
చిత్తమెద్దానిని చింతించినన్ దయ
                నది నీవుగా మారి యలరుమయ్య
విమల! నా సకలేంద్రియము లేవి గ్రహియించు
                నవియె నీవయి వాటికందుమయ్య

అన్నివేళల అంతట అనవరతము
భావమందున సకలము నీవయగుచు
సేవ యొసగుము కృపతోడ చిద్విలాస
పరమ కరుణాతరంగ! శ్రీ పాండురంగ!

— ఆశ్వయుజ మాస శివరాత్రి, నరక చతుర్దశి  సందర్భంగా