Archive for the ‘శివరాత్రి’ Category

కైవార తాతయ్య కాలజ్ఞానం

August 20, 2017

దొడ్డ దొరలిండ్లలో – ధోవతులు కొలువున్న
వాని అధికార – మెవ్వరికి లేదు
గ్రామాధిపతి, పణతి – గౌడి మాటకు వెరచు
దాని అధికార – మెవ్వరికి లేదు
క్షవరికుడు పులివంటి – రాజు శిఖ పట్టుకొను
వాని అధికార – మెవ్వరికి లేదు
ప్రభువుల నగరిండ్ల – పాన్పులు సవరించు
వాని అధికార – మెవ్వరికి లేదు

వీరు అతిముద్దు రాజులకు – అనుదినంబు
చాడి కొండెములాడిన – చాలుననరు
అమర నారేయణుని సఖ – హర మహాత్మ
అధిక భవ భంగ కైవరము – భీమలింగా!

— కాలజ్ఞాన సూక్ష్మ భీమలింగ శతకము, నక్షత్ర మాల, 3వ పద్యం

kaivAra tatayya (1726-1836) said a 27 verse nakshatra mala describing the future on SrImukha nama samvatsara SrAvaNa sukla panchami (1813-14 AD) 
Above is the third verse of the saying, which describes the future state of leadership / management. In 2017, I see this happening exactly as said. 
“The big leaders will listen to the rumors of their servants instead of the capable subordinates. The washer-man of a big leader will have more power than anyone else; the local leader who can’t be controlled by anyone will be controlled by his wife, no one will have the power of the barber of the king, the servants of leaders will show all the power. Even the leaders / managers encourage such a behavior.” O lord hara, my friend! bhImalinga of kaivara, capable of removing this worldly burden!!
— On this SrI hemalambi year SravaNa mAsa Siva rAtri 

అహం పరమః శివః

February 23, 2017

మన్తవ్యే చాభిమాతవ్యే బొద్ధవ్యే ధృతిసంగమాత్
సుఖే దుఃఖే విమోహే చ స్థితోఽహం పరమః శివః

—– శివ దృష్టిః, సప్తమాహ్నికం 104

man&tavyE cAbhimAtavyE boddhavyE dhRtisangamAt
sukhE du@hkhE vimOhE ca sthitO’ham parama@h Siva@h

—– Siva dRshTi@h, saptamAhnikam 104

In the ability of thinking, in the I-ness, in understanding, in firm resolve,
in pleasure, in pain, in delusion as well; established, I am supreme auspiciousness, Siva.

—-శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర మహా శివరాత్రి సందర్భంగా

https://nonenglishstuff.blogspot.com/2016/08/blog-post.html is the opening verse of the vArtikam of this work, and this verse is almost at the end of the work by sOmAnanda yOgi.

Let the graceful vision of Siva be on one and all!!

హితాధాయి

February 17, 2017

చక్షుర్దక్షద్విషో యన్నతు దహతి పురః పూరయత్యేవ కామం
నాస్తం జుష్టం మరుద్భిర్యదిహ నియమినాం యానపాత్రం భవాబ్ధౌ
యద్వీతశ్రాన్తి శశ్వద్భ్రమదపి జగతాం భ్రాంతిమభ్రాంతి హన్తి
బ్రధ్నస్యవ్యాద్విరుద్ధక్రియమథ చ హితాధాయి తన్మణ్డలం వః

cakshurdakshadvishO yannatu dahati pura@h pUrayatyEva kAmam
nAstM jushTam marudbhiryadiha niyaminAm yAnapAtram bhavAbdhau
yadvItaSrAn&ti SaSvadbhramadapi jagatAM bhrAntimabhrAnti han&ti
bradhnasyavyAdviruddhakriyamatha ca hitAdhAyi tanmaNDalam va@h

Above is a slOka from a work called SUrya Satakam by mayUra kavi. A set of 100 verses dedicated to Sun. Above is the 80th that concludes describing the manDalam i.e, territory of authority i.e, jurisdiction of Lord Sun.

That is the eye of daksha’s foe. It is not burning away the worlds, it is giving rise to desires, even though it is the vehicle that can take the deserving people out of the ocean of samsara, no wind is able to move it. It is always at rest even while making this world revolve. It appears to revolve to the worldly beings. It can remove all delusion. Even though all these effects of Sun are contradicting each other, the authority, is auspicious to all of us and protect all of us.

daksha’s foe is lord Siva. Lord Siva’s eye is supposed to have burnt the tripuras, and the lord of desire. But as Sun, it is not burning away the worlds, it is not destroying the desire either. Rather, it is actually filling up the world with all sorts of desires!

For those who are striving to cross over this ocean of births and deaths, it is the vehicle to cross the ocean. But it is not moving anywhere or not being touched by any wind. Any ship in the ocean will move based on the wind force. But no wind i.e, marut is not able to move this one.

Even when moving all this world continuously, it is at rest. It appears to revolve. It is not revolving. This is a delusion, but it is capable of removing all delusions!!

All the apparent contradictions of this Aditya manDalam are really protecting this world and for hita i.e, for good or prosperity only.

For original Sanskrit version of the complete Satakam:
https://archive.org/stream/suryashataka/surya_shataka#page/n43/mode/2up

విశ్వనాథాష్టకం వ్యాస కృతం

December 27, 2016
ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందా
పాపేరతించ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం

Having given up desire, given up blaming others, turned away from attachment towards committing sins, having placed the mind in balanced state – ‘samadhi‘ let’s be devoted to the supreme staying in the center of the heart-lotus, also known as viSvanAtha, lord of city of vAraNAsi.

— from viSvanAtha ashTakam by sage vyAsa on the occasion of mArgaSira mAsa SivarAtri


For audio of complete ashTakam – http://www.vedamantram.com/audio/visvanatha.mp3

(This is the 300th post to this blog)

ప్రథమో దైవ్యో భిషక్

November 27, 2016
అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీఁశ్చ సర్వాన్జమ్భయన్త్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యో ధరాచీః పరా సువ ||
— శ్రీ రుద్ర ప్రశ్న 1వ అనువాకం 6వ మంత్రం
—శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర కార్తిక బహుళ త్రయోదశి, మాస శివ రాత్రి, ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా
O rudrA! Thou the foremost among learned, capable of removing ailments of body and mind! Teacher of the medical science, remover of deadly diseases with best therapies, giver of laws of health to all of us, keep the disease causing and aggravating elements away from us!
A doctor who can give prescription but the lord is the one who cures and removes the disease. The efficacy of the medicine to cure and the prevention of possible ailments is also in the hands of the “bhishak“.
Rudrabhishekam at AECS kAryasiddhi vinAyaka Temple today (27th Nov 2016)

మూర్తి త్రయం

August 30, 2016

మూర్తిత్రయేశ్వరసదాశివపంచకం యత్
ప్రాహుః పరాత్మవపురేవ సదాశివో$స్మిన్
తత్రేశ్వరస్తు స వికుంఠపదస్త్వమేవ
త్రిత్వం పునర్భజసి సత్యపదే త్రిభాగే

–శ్రీమన్నారాయణీయము 90వ దశకము 2వ శ్లోకం

mUrtitrayESvarasadASivapancakaM yat
prAhu@h parAtmavapurEva sadASivO smin
tatrESvarastu sa vikunThapadastvamEva
tritvaM punarbhajasi satyapadE tribhAgE

–SrImannArAyaNIyamu 90va daSakamu 2va SlOkam

In the the sadASiva panchakam, the supreme soul “sadASiva” thou art! thou alone the lord of vaikuntha; thou exists as the triad of creator, maintener and destroyer in the three fold divided satya lOka.

SrI Narayana bhattatiri, author of Srimad nArAyaNIyam, while establishing the supremacy of lord Vishnu in 90th daSakam can’t help equating the lord Vishnu as sadASiva. In supreme principle the forms have no hierarchy. It is the same supreme principle worshipped as multitude of forms and names.

On the occasion of SrAvaNa mAsa SivarAtri of durmukhi year!!

నమో విషమ చక్షుషే

August 1, 2016

చిదాకాశమయే స్వాఙ్గే విశ్వాలేఖ్యవిధాయినే
సర్వాద్భుతోద్భవభువే నమో విషమ చక్షుషే 

cidAkASamayE svA~mgE viSvAlEkhyavidhAyinE
sarvAdbhutOdbhavabhuvE namO vishama cakshushE 

cit+AkASa-mayE of conscious-space
sva+a~mgE in the own limbs
viSva the visible world
AlEkhya having drawn / built
vidhAyinE one who governs

sarva+adbhuta+udbhava+bhuvE one who is the origin of all wonderful / miraculous things
namO (I) bow down
vishama cakshushE (to that one) with misaligned eyes!

I bow down to the three eyed who is the origin of all wonderful things, who has built and governs this visible world, on his own limbs of space like consciousness!!

From Siva dRShTi on the occasion of SrI durmukhi year AshADha mAsa SivarAtri

పఞ్చరత్నస్తుతిః

May 5, 2016

యద్భ్రూభఙ్గైకవశ్యా విధిహరిగిరిశఖ్యాతిదాః శక్తికోట్యో
యద్భృత్యా దేవదేవాః సకలభువనగాః సంనియచ్ఛన్తి విశ్వమ్ ।
యల్లిఙ్గం సర్వదేవాసురమనుజముఖైరర్చ్యతే విశ్వరూపం
తస్మై నిత్యం నమస్యాం ప్రవితనుత పరబ్రహ్మణే శఙ్కరాయ ॥ ౪॥

— from శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితసార్వభౌమైః విరచితా పఞ్చరత్నస్తుతిః


 यद्भ्रूभङ्गैकवश्या विधिहरिगिरिशख्यातिदाः शक्तिकोट्यो
यद्भृत्या देवदेवाः सकलभुवनगाः संनियच्छन्ति विश्वम् ।
यल्लिङ्गं सर्वदेवासुरमनुजमुखैरर्च्यते विश्वरूपं
तस्मै नित्यं नमस्यां प्रवितनुत परब्रह्मणे शङ्कराय ॥ ४॥

yat bhrU bhanga eka vaSyA vidhi hari giriSa khyAtidAH SaktikOTyO
yat bhRtyA dEvadEvAH sakala bhubanagAH samniyacchanti viSvam
yat lingam sarva dEva asura manuja mukhaIH arcyatE viSvarUpam
tasmai nityam namaSyAm pravatanuta parabrahmaNE SankarAya

whose single wink of eyebrow commands the creator, maintainer and destroyer known to be enormously powerful;
whose attenders are gods of gods controlling activities of multiple universal globes
whose image is being praised by all godly, celestial & human beings in their respective voices as the universal form;
for THAT supreme brahman Sankara I always bow down stretching forward.

— From Appayya dIkshita’s pancaratna stuti on the occasion of chaitra mAsa SivarAtri of SrI durmukhi year.

సాంబ ఏకః సహాయః

January 8, 2016

సంతః పుత్రాః సుహృదయుతవా సత్కళత్రం సుగేహం
విత్తాధీశప్రతిమ వసుమాన్ కోభవీతు ప్రకామం
ఆశాస్వాస్థా అమృతకిరణాస్పర్ధికీర్తిచ్చటావా
సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబ ఏకః సహాయః

Listen the sAmbAshTakam:
http://www.shaivam.org/gallery/audio/sanskrit/sk_sambashtakam.mp3

Great sons, wonderful friends, good wife, beautiful house
wealth equivalent of kubera, all desires fulfilled,
healthy and fit, glory spreading like bright rays of moon
all these are useless at the time of death. Only the supreme lord (samba) comes to rescue. 

— Sri manmatha year mArgaSIrsha mAsa SivarAtri today….. 

శుచిః – Holy and purifying

December 9, 2015

శుచిః భూమిగతం తొయం శుచిః నారీ పతివ్రతా |
శుచిః క్షేమకరో రాజా సంతోషీ బ్రాహ్మణః శుచిః ||

शुचि र्भूमिगतं तोयं शुचि र्नारी पतिव्रता ।
शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥

Holy and purifying is the water underground. Woman, devoted to her husband is holy.
King, who protects is a purifier; and a contended & happy brahmaNa is holy.

 — Attributed to chANakya on the occasion of most purifying kArTIka mAsa SivarAtri….