Archive for the ‘Adi Samkara’ Category

స్కందచరిత్ర – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

April 29, 2016

తపో వేదాశ్చ విప్రాశ్చ
జ్ఞానం చ బ్రహ్మ సజ్ఞితమ్ |
తేభ్యో హితత్వాత్ బ్రహ్మణ్యః

tapas – austerity, vedas – divine scripture, vipras – knowledgeable persons, jnanam – supreme knowledge — All these are indicated by the word “brahma”

benefactor of those is “brahmaNya” — Hence the subrahmaNya is the supreme lord alone.

మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజామభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః |
నృణామంత్యజానామపి స్వార్థదానే  గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే ||

There are dieties or gods who bestow desires of their devotees and sages. But I do not know of a lord who blesses those who are born in the lowest classes (like tribals) other than the lord guha i.e., surahmanya.

–From Sankara bhagavatpAda AcArya’s subrahmaNya bhujanga prayAta stotram;  quoted in skanda caritra by SrI Ganapati saccidAnanda Swamiji….

మౌనం వీడిన దక్షిణామూర్తి

April 20, 2015
అజ్ఞానాంతర్గహన పతితానామత్మవిద్యోపదేశైః
త్రాతుం లోకాన్ భవదవశిఖా తాప పాపచ్యమానాన్ |
ముక్త్వా మౌనం వటవిటపినో మూలతో నిష్పతంతీ
శంభోర్మూర్తిః చరతి భువనే శంకరాచార్య రూపా ||
From Sringeri.Net Sankara Jayant ratha yAta pictures – bhagavan Adi Sankara bhagavatpAda AcArya
अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः
त्रातुम् लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् ।
मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ती
शंभोर्मूर्तिः चरति भुवने शंकराचार्यरूपा ॥

The purpose of visit to this world in the form of Adi Sankara for the supreme lord is like this: 

“Those who have fell into the darkness of ignorance which is very difficult and fearful (ajnAna antar gahana patitAnAm), and those who are being roasted by the flames of miseries in this world (bhava dava SikhA tApa pApacyamAnAn); to provide protection and make them cross over the difficulties and miseries (trAtum lOkAn) by advising them on their own true nature (by Atma vidya upadesa!), having left the silence (muktvA maunam), leaving the banyan tree (vaTaviTapinO mUlatO nishpatantI), comes forward the supreme lord Sambhu (one brings auspiciousness) into this world in the form of SamkaracArya!!”

–On the eve of akshaya tritIya, just two days away from SrI Samkara Jayanti.

Hara Hara Sankara! Jaya Jaya Sankara!!

జన్మసాఫల్యమ్ – Fruitful life

March 24, 2015

आस्ते देशिक चरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा ।
आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥

ఆస్తే దేశిక చరణం నిరవధిరాస్తే తదీక్షణే కరుణా
ఆస్తే కిమపి తదుక్తం కిమతః పరమస్తి జన్మసాఫల్యమ్

AstE dESika caraNam; niravadhirAstE tadIkshaNE karuNA,
AstE kimapi taduktam; kimataH paramasti janmasAphalyam?

— स्वात्मनिरूपणम्, స్వాత్మనిరూపణం, svAtmanirUpaNam 147

His Holiness Swami Virajeshwara Saraswati

When there is lotus feet of guru, when there is boundless compassion in his glance and when there is his teaching (whatsoever if there is, other than the graceful silence!); What else greater need for fulfilment of life? 

Samkara bhagavatpAdAcArya stated this in his work svAtma nirUpaNam. Remembering my Guru who made my life fulfilled by his divine grace on the eve of 65th vardhanti of ananta SrI vibhUshita bhAratI tIrtha mahAswami, current SankarAcArya of SringEri SAradA pITham.

Let one and all make their lives fruitful i.e, achieve ‘janma sAphalyam’ by the teachings of unbroken lineage of gurus!

ద్వివిధ వ్యాధులు

October 12, 2014

व्याधिर्द्विधाऽसौ कथितो हि विद्भिः कर्मोद्भवो धातुकृतस्तथेति ।
आद्यक्षयः कर्मण एव लीनाच्चिकित्सया स्याच्चरमोदितस्य ॥

వ్యాధిః ద్వేధా అసౌ కథితో హి విద్భిః కర్మోద్భవః ధాతుకృతాః తథా ఇతి
ఆద్యక్షయః కర్మణ ఏవ లీనాః చికిత్సయా స్యాత్ చరమోదితస్య

— From mAdhavIya Sankara vijayam, 16th Sarga, 10th SlOka.

These words are spoken by BhagavAn Adi Sankara bhagavatpAda to the disciples.

Due to a magical spell of abhinava gupta, who could not digest the defeat of his own matam by bhagavadpAda, Bhagavan Sankara was inflicted by a disease called bhagandhara vyAdhi. When disciples want to treat the disease jagadguru says:

Wise say the disease is of two types. karmakRtam – originated due to actions and dhAtukRtam – originated due to dhAtus i.e, the fundamental building blocks of body. In these two types, the first one is only cured by depletion of karmas and the second one only can be cured by treatment through medicines etc.,

ArOgyam is a combination of righteousness and treatment.

om tat sat

దుర్గాష్టమి

October 2, 2014
అకారాది క్షకారాంత వర్ణావయవ శాలినీ
వీణా పుస్తక హస్తాభ్యాత్ ప్రణో దేవీ సరస్వతీ

యా వర్ణ-పద-వాక్య-అర్థ-గద్య-పద్య స్వరూపిణీ
వాచి నర్తయతు క్షిప్రం మేధాం దేవీ సరస్వతీ 

दुष्टान्दैत्यान्हन्तुकामां महर्षी-
न्शिष्टानन्यान्पातुकामां कराब्जैः ।
अष्टाभिस्त्वां सायुधैर्भासमानां
दुर्गां देवी ँ शरणमहं प्रपद्ये ॥

దుష్టాన్ దైత్యాన్ హంతు కామాం మహర్షీన్
శిష్టాన్ అన్యాన్ పాతు కామాం కరాబ్జైః
అష్టాభిః త్వాం సాయుధైః భాసమానాం
దుర్గాం దేవీ ం శరణమహం ప్రవద్యే 
— From Adi Samkara bhagavatpAda AcArya’stripurasundari vEda pAda stotram
— SrI jayanAma samvatsara ASvyuja Sukla ashTamI, sarannavArtri utsavam

కృష్ణాష్టకం

August 16, 2014

శ్రియాశ్లిష్టో విష్ణుః స్థిరచరగురుర్వేదవిషయో
ధియాం సాక్షీ శుద్ధో హరిరసురహంతాబ్జనయనః
గదీ శంఖీ చక్రీ విమలవనమాలీ స్థిరరుచిః
శరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః

All pervading Vishnu, embraced and surrounded by SrI, elder and guru of moving and unmoving, the subject matter of Vedas, the witness of minds, ever purified, the purifier, annihilator of daemons of darkness, of lotus eyes, holder of mace, conch shell and the discus, wearing amazingly pure garland of flowers, of established brightness, one who gives refuge and protection to seekers, lord of the worlds, kRSNa, be visible to / the subject matter of my (worldly) eyes.

For full kRshNAsTakam: http://prasad-akkiraju.blogspot.in/2010/12/blog-post_25.html

Other posts on this blog:
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2013/08/govindashtakam.html
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/08/blog-post_22.html

పరమానంద లహరీ

July 25, 2014

నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం
సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ
విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా – 10

नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।
सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी
विहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥


— SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri. 
— SivAnanda laharI of bhagavan Sankara.

Human, godly, wild beastly, mosquito, 
Animal, worm, let it be; or a bird, and so on be the birth….
Always, thy lotus feet remembrance, bliss waves
surfing interested the heart be, here what’s problem with bodies?

For more related posts http://nonenglishstuff.blogspot.in/2014/03/blog-post_29.html

On the auspicious eve of AshADha amAvASya……

Om tat satమోక్షము అంటే?

July 19, 2014

దెహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోః
అవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః

–వివేక చూడామణి

Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the “knot of ignorance” in the name of Ego happens it is the real liberation. 
— Above words from VivEka cUDAmaNI of SaMkara bhagavadpAda were underlined in red ink by my father. They give guidance after decade of he leaving his physical body having attained highest state “mOksha”. 

మహానుభావుల లక్షణం

June 13, 2014
శాంతా మహాంతో నివసంతి సంతో వసంతవల్లోకహితం చరంతః
తీర్ణా స్స్వయం భీమభవార్ణవం జనా నహేతునాన్యానపి తారయంతః -39

 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९

Adi SaMkara bhagavatpAdAcArya in his vivEka cUDAmaNi says the above golden words.

SAntAH = those who have attained eternal tranquility
mahAntAH = those who have attained supreme greatness (realized sages)
santaH = those who have attained ultimate reality
nivasanti = lead the life
vasanta-vat = like the vasanta Rtu (spring season)
lOka hitam carantaH = for the sake of welfare of the world or serving the world
tIrNAH = having crossed
svayam = on their own
bhIma-bhavArNavam = frightful ocean of samsAra (the cycle of births and deaths)
janAn-anyAn api = other people (who come in contact with them) as well
a-hEtunA = without any reason
tArayantaH = enable to cross or liberate

The realized sages, having liberated themselves on their own from the frightful cyclic ocean of world entanglement, having established in ultimate truth of self, having became eternally tranquil lead the life effortlessly for the welfare of worldly beings just like the vasanta season (all other seasons have one or other difficulty in winter it is very cold, in rainy season the rain, in summer heat etc.) enable others to cross over without any reason. 

My Guru, Hamsa Swami Virajeshwara Saraswati Maharaj (picture above) is a great example of this. Without any reason, he uplifted a most undeserving soul like me and made me cross this samsAra without any of my effort.

— Swami attained mahAsamadhi on 31-May-2014 and this Sunday 15-June-2014 (third Sunday akhanda SrI rAma nAma samkIrtana) is the first gathering at the ashram without his physical presense.

— Taken the picture and the quoted verse from vivEka cUDAmaNi from a book called “Guru Mahima” published by the devotees and released by Swami on this year Sri rAma navami day (18-April-2014) For publications – http://www.hamsaashramam.org/publications 

మానసోల్లాసము – శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వార్తికం

June 7, 2014

ఆత్మలాభాత్ పరో లాభో నాస్తీతి మునయో విదుః
తల్లాభార్థం కవిః స్తోతి స్వాత్మానం పరమేశ్వరం – 2

ఆత్మ లాభాన్ని మించిన లాభము లేదు అని మునులకు తెలియును.
అటువంటి లాభము కొఱకు కవి తన ఆత్మ ఐన పరమేశ్వరుని స్తుతించుచున్నారు. 

Atma lAbhAt paraH lAbhaH nAsti iti munayaH viduH 
tat lAbhArtham kaviH stOti svAtmAnaM paramESvaram 

This verse is from mAnasOllAsa, vArtika of SrI surESvarAcArya on the stotra called SrI dakshiNAmUrthi stotram.In this first sloka after the mangaLa slOka, author introducing the purpose of the work.

“There is no lAbha “attainment, gain, or profit” superior to the attainment of self.” This is known by the sages. For such a supreme gain, all knowing poet is praising the Supreme Lord abiding in own self.

My blogging career started in 2006 with this concept of know thyselfhttp://prasadchitta.blogspot.in/2006/12/know-yourself.html 

I have used the 30th verse of first ullasa of mAnasOllAsa as invocation prayer for my yOga vEdAnta blog – http://prasad-yoga.blogspot.in/2009/10/mangalacharanam-prayer.html
इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने |
व्योमवद्व्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ||

This 1895 published book available on DLI and archive – https://ia600706.us.archive.org/14/items/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries.by.Suresvaracharya.Swayamprakasa.Ramatirtha.pdf
 is a wonderful source of pleasure for mind for those who are looking for the supreme attainment.

Thought of sharing this as 250th post!