Archive for the ‘bhAgavatam’ Category

గోవర్ధన పూజ

October 24, 2014

అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి యిట్లంధుండ వై యున్న నీ
సమదోద్రేకము ద్రుంచివైచుటకు నీ జన్నంబు తప్పించితిం
బ్రమద శ్రీకులు దండధారినగు నన్ భావింప రెవ్వాని  ని
క్కము రక్షింపఁ దలంతు వానినధనుం గావింతు జంభాంతకా

నా యాజ్ఞ సేయుచుండుము నీ అధికారంబునందు నిలువు సురేంద్ర
శ్రీయుతుడవై మదింపకు శ్రేయంబులు గల్గు బొమ్ము సితకరిగమనా

— గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా, శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం దశమ స్కంధం, పూర్వభాగం 945, 946

Once the King of Gods (Indra) was very proud. Lord kRSna stopped the yajna and made the Nanda kingdom worship mountain Govardhana on this day (First day of kArtIka month which is also called bali pAdyami – we remember the pride of king bali also has been removed!)

Then Lord Indra made 7 days effort with a great thunder storm, but all his effort gone in vain as Lord kRSna lifted the gOvardhana parvata with a single hand and gave shelter to all those in the nanda-vraja.

Having realized the truth Lord Indra along with kAmadhEnu came down to earth and fell at the feet of Lord kRSna.

These words are spoken by Bhagavan to Indra.

“O lord of amavaravathi! having associated with your wealth you became blind.To cut off the evil force rising from that pride and save you from it, I have stopped the yajna. Who ever ought to be saved from this pride of wealth and power, who are disregarding me (the ultimate power holder!) I will make them powerless.

 

Follow my direction, stand in your own authorised duty as I ordain, O King of Gods! Do not get the “mada” of wealth and power – That will lead to your prosperity. Go! One riding a white elephant!!” 

These words applies to all those who do not recognize the Lord as the ultimate power giver in this universe. Let this govardhana pUja day bring back the humility to the human race.

om tat sat.

రిక్త వ్యర్థ సంసారములు

November 24, 2013

అంధేందూదయముల్ మహాబధిరశంఖారావముల్ మూకస
ద్గ్రంథాఖ్యాపనముల్ నపుంసకవధూకాంక్షల్ కృతఘ్నావళీ
బంధుత్వంబులు భస్మహవ్యములు లుబ్ధద్రవ్యముల్ క్రోడస
ద్గంధంబుల్ హరిభక్తి వర్జితుల రిక్తవ్యర్థసంసారముల్.

—ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపునితో, భాగవతం, సప్తమ స్కంధం నుంచి

andha indUdayamu = a beautiful moon rise to a blind man
mahA badhira SankhArAvamu = a wonderful sound generated by blowing a conch shell to a completely deaf man
mUka sadgrandha AkhyApanamu = teaching great oratory works to a dumb person
napumsaka vadhU kAnksha = the desire of searching a bride for an impotent one
kRtaghnAvaLI bandhutvamulu = the relationships where the help is always ignored (and not returned in any way!)
bhasma havyamulu = trying to pour ash into a fire sacrifice
lubdha dravyamulu = the monies accumulated by a miser
krODa sadgandhamulu = the fragrance applied to a pig

All the above are the examples of achievements and lives of those who are devoid of devotion to Lord SrI hari which are hallow and useless.

పెంజీకటికవతల

October 20, 2013

లోకంబులు లోకేశులు
లోకస్థులుఁ దెగినఁ తుది నలోకం బగు పెం
జీకఁటి కవ్వల నెవ్వఁడు
నేకాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్

లోకాలు, వాటి అధిపతులు, వానిలో ఉండే జీవులు అన్నీ తెగిన తరువాత అలోకమైన (శూన్యమైన) పెను చీకటి (పెంజీకటి) ని దాటి ఏకాకృతిలో వెలిగే జ్యొతి తత్త్వాన్ని నేను సేవిస్తాను.

— పోతన, శ్రీ మదాంధ్ర మహా భగవతం గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టం నుంచి

Having transcended the multiplicity of worlds, their respective lords, their inhabitants into the invisibility of great darkness in the end, the form of undivided light, THAT I pray to.

గృహమేధి – ధీరమతి

September 25, 2013

Kapila’s teaching from pOtana bhAgavatam

— on the occassion of Kapila shashTi, vyatIpAta, mahAlaya paksham
— కపిల షష్టి, వ్యతీపాత, మహాలయ పక్షం సందర్భంగా…

Kapila, the first philosopher describes the nature of human life and its ultimate purpose in Srimad bhAgavatam.

gRhamEdhi – being righteous, living a pious life leads to higher realms of life of progressively. But once the results of the meritorious actions depleate, one will come back to the earth for again performing actions.

dhIra mati – (one with a firm resolve) Only by giving up ahamkAra, mamakAra the wise men seek merger in the Lord. Only those follow the non-repetitive path leading to mOksha.

So, living a righteous life is a necessary condition for attaining moksha but that alone is not the sufficient condition confers moksha. Essentially one should seek moksha giving up Ego and attachment.

This is the esssence of teaching bhagavAn kapila taught to his mother dEvahUti.

జడ భరత ఆఖ్యానము – Jada Bharata’s Teaching

January 7, 2013

Srimad Bhagavatam is a PurANa. The primary difference between modern history and purANa:

The modern history can only tell Mr X was born on so and so date, he has conquered so and so country, he acted such and such way and he died on so and so date. That’s it.

Where as an ItihAsa (iti + hA + asau means “this is how it happened!”) of a purANa explains why Mr. X was born as Mr.X, What happened during & after Mr.X’s lifespan and what is the conclusion to be derived from the incident of Mr.X’s narration. So, the reader can immediately benefited by learning from Mr. X’s mistakes and start following the righteous path (i.e., dharma)

There is absolutely no compulsion to study purANas and ItihAsAs if one is not interested in knowing true and useful history of mankind.

Narration of Jada Bharata:

Bharata (This country is called as bhArata varsha due to him being the emperor of this land!) was the son of Rishabdeva. He righteously ruled this land for a long time and while he was still healthy and capable, retired to forests giving up all the worldly attachments.

Towards end of his life sitting at the bank of river Gandaki he saw a small baby deer floating in the water. He rescued it and started looking after the deer. He has developed attachment to the deer and in the final stage of his life thinking of the deer he died.

Due to the attachment to the deer while dying, he was born as a deer in the next life. Due to his penance in past life, he remembered his past life of King Bharata and lived the life of deer with devotion to Lord Hari near a temple and in the due course he left the deer’s body.

As the next birth, he was born in a Brahmin family to pious Brahmana posessing sama, dama, tapas and tyaga. But he remembered his life as a deer as well as the King Bharata and started being indifferent to the worldly pleasures. There by he was called as JaDa. (non responsive) He was called as adhama brAhmaNa and jaDa bharata by fellow citizens.

King RahoogaNa going to meet sage kapila needed ONE bearer of his palanquin. He has seen jaDa bharata on the path and employed as the bearer. As jaDa bharata missed the steps and gone out of sync with other bearers thereby causing discomfort to the King RahoogaNa. Having repeatedly scolded by the King, Sage jaDa bharata makes a statement:

“You are talking of path, porter and punishment (to me), but none of these exist for me. If there is load, it is for the one who carries it; path is for the walker. Fat, thin, sickness, hunger, pain, fear, quarrel, desire, young, old, sleep, love, hate, anger, pretty and ugly are all present in a person who is body-conscious, they are not in me. All that you say apply only to the body, not to the Atma. ‘I am king, you are servant,’ such feelings are only in the practical world, not in Adhytma (spiritual world.) If you think you should punish me, you may punish, or beat the body; it will not affect me. I live in my own world, unconcerned about the body. Your punishment will be like grinding powdered stone or like beating a lifeless stone.”

With these words, King RahoogaNa realized that the person carrying his palanquin was a great sage and comes down and falls at the feet of jaDa bharata.

There is a wonderful discussion that follows between the King and jaDa bharata leading to the discourse of ultimate truth.

So, this brief is shared here for the readers to study the bharata akhyAna from Fifth Canto of Srimad Bhagavata PurANa.

om tat sat.