Archive for the ‘stotra’ Category

ఉమా సహస్రము 30 స్తబకము

October 8, 2016

“నాయన” గా సుప్రసిద్దులయిన గణపతి శాస్త్రి, భగవాన్ రమణుల దర్శనం ఐన తరువాత అరుణాచలంలో ఉన్న అపీతకుచాంబ అమ్మవారికి కృతజ్ఞతా పూర్వకం గా ఒక సహస్రం (1000 శ్లోకాలు) 20 రోజుల గడువు లో నిర్మించడానికి సంకల్పించి 19 రోజులలో 700 శ్లోకాలు రచించగా, చివరి రోజున భగవాన్ రమణుల సమక్షం లో చివరి మూడు శతకములు గురు అనుగ్రహము తో నిర్మించిన గ్రంధం “ఉమా సహస్రము”

శ్రీ కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఈ గ్రంధాన్ని 40 స్తబకములు గా విభజించారు. ఒక్కొక్క స్తబకము ఒక్కొక్క వృత్తం లో సాగుతుంది.

30 వ స్తబకము మానస పూజ – అమ్మవారిని మానసికంగా పూజించడానికి ఆధ్యాత్మికమైన విధానం ఈ స్తబకం లో అత్యద్భుతం గా దర్శించ బడింది.

శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సరం ఆశ్వయుజ శుక్ల సప్తమీ మూలా నక్షత్రం సందర్భం గా సరస్వతీ పూజ మానసికంగా ఈ విధంగా….

త్రింశః స్తబకః
మానసపూజా (ప్రమాణికావృత్తమ్)

కృతేన సా నిసర్గతో ధృతేన నిత్యమాననే ।
సితేన శీతశైలజా స్మితేన శం తనోతు మే ॥ ౩౦.౧॥
By the nature (kRtEna nisargataH) always (nityam) bearing (dhRtEna) white beautiful smile (sitEna smitEna) the daughter of cool mountain (SIta-Saila-ja) that uma (sA) bestow (tanOtu) auspiciousness (Sam) to us (mE)

ప్రతిక్షణం వినశ్వరానయే విసృజ్య గోచరాన్ ।
సమర్చయేశ్వరీం మనో వివిచ్య విశ్వశాయినీమ్ ॥ ౩౦.౨॥
O mind! (ayE manaH) all these experienced objects (gOcarAn) are destroyed each second (prati kshaNam vinaSyarAn). by properly discriminating (vicitya) giving them up (visRjya) worship (samarcaya) the subtle holder of all this world (viSya-SAyinIm) – goddess (IswarIm)

విశుద్ధదర్పణేన వా విధారితే హృదాఽమ్బ మే ।
అయి ప్రయచ్ఛ సన్నిధిం నిజే వపుష్యగాత్మజే ॥ ౩౦.౩॥
O my mother! (mE ambA) as you reflect in the pure mirror (viSuddha darpaNEna vA) by entering my heart in your true form O daughter of mountain (vidhAritE hRdA nijE vapushi agAtmajE ayi prayaccha sannidham) shine!

పురస్య మధ్యమాశ్రితం సితం యదస్తి పఙ్కజమ్ ।
అజాణ్డమూల్యమస్తు తే సురార్చితే తదాసనమ్ ॥ ౩౦.౪॥
In the middle of the city of this body (purasya madhamASritam) in that white lotus which exists (yat asti sitam pankajam) let that be your seat which is worth the whole world (ajANDA mUlyam – tad Asanam asut tE) o goddess worshipped by gods!

అఖణ్డధారయా ద్రవన్నవేన్దుశేఖరప్రియే ।
మదీయభక్తిజీవనం దధాతు తేఽమ్బ పాద్యతామ్ ॥ ౩౦.౫॥
The unbroken stream of my life of devotion (akahnDa dhArayA dravan, madIya bhakti jIvanam) O mother, is the water to wash your feet (dadhAtu tE amba pAdyatAm) – lover of one who wears a new moon on the crest (navEndu SEkhara priyE)

వివాసనౌఘమానసప్రసాదతోయమమ్బ మే ।
సమస్తరాజ్ఞి హస్తయోరనర్ఘమర్ఘ్యమస్తు తే ॥ ౩౦.౬॥
freed from all subtle attachments (vi-vAsanaugha) purified water of my mind (mAnasa prasAda tOyam) O my mother, lord of everything, (amba mE, samasta rAjni) for washing your hands the water be! (anargham, arghyam astu tE)

మహేన్ద్రయోనిచిన్తనాద్ భవన్భవస్య వల్లభే ।
మహారసో రసస్త్వయా నిపీయతాం విశుద్ధయే ॥ ౩౦.౭॥
Of great taste (mahA rasO, rasaH) honey, that of my meditation on the source of king of gods (mahEdra yOni cintanAt bhavan) O the wife of bhava i.e, the creator! is the welcome drink for you (tvyA nipIyatAm viSuddhayE)

సహస్రపత్రపఙ్కజద్రవత్సుధాజలేన సా ।
సహస్రపత్రలోచనా పినాకినోఽభిషిచ్యతే ॥ ౩౦.౮॥
The drops of nectar from the thousand petal  lotus (sahasra patra pankaja dravat sudhA jalEna), the wife of one who holds a bow called pinAka whose eyes are like thousand petal lotus is being showered! (sahasra patra lOcanA pinakinaO abhishicyatE)

మమార్జితం యదిన్ద్రియైః సుఖం సుగాత్రి పఞ్చభిః ।
తదమ్బ తుభ్యమర్పితం సుధాఖ్యపఞ్చకాయతామ్ ॥ ౩౦.౯॥
Whatever the pleasure acquired by me by my five senses (mama arjitam yat indriyaIh sukham sugAtri pancabhih) O mother, that I submit for the panchAmRtam to you (tat amba tubhyam arpitam sudhAkhyam pancakAyatam)

వసిష్ఠగోత్రజన్మనా ద్విజేన నిర్మితం శివే ।
ఇదం శరీరమేవ మే తవాస్తు దివ్యమంశుకమ్ ॥ ౩౦.౧౦॥
Of vasishTha gOtra, twice born O goddess this body is built! This body be the divine dress to you.
(In my case Of kashyapa gOtra, twice born this body be thy dress!!)

విచిత్రసూక్ష్మతన్తుభృన్మమేయమాత్మనాడికా ।
సుఖప్రబోధవిగ్రహే మఖోపవీతమస్తు తే ॥ ౩౦.౧౧॥
The magical, subtle, string, blemishless, my Atma nADika, O mother whose body is made of bliss and wisdom (sukha prabOdha vigrahE) be the upavItam i.e, the sacred thread around the body!

మహద్విచిన్వతో మమ స్వకీయతత్త్వవిత్తిజమ్ ।
ఇదం తు చిత్తసౌరభం శివే తవాస్తు చన్దనమ్ ॥ ౩౦.౧౨॥
Of great contemplation (mahat-vicinvataH) my self enquiry and knowledge (svakIya tattva vittijam) this fragrance mine, O mother SivA, for you the chandanam i.e, the scented paste!  

మహేశనారినిఃశ్వసఁస్తథాఽయముచ్ఛ్వసఁస్తదా ।
తవానిశం సమర్చకో మమాస్తు జీవమారుతః ॥ ౩౦.౧౩॥
O lady of mahESa! the exhalation and again inhalation of mine always; let this process of breathing be the worship to you forever!

విపాకకాలపావకప్రదీప్తపుణ్యగుగ్గులుః ।
సువాసనాక్యధూపభృద్ భవత్వయం మమామ్బ తే ॥ ౩౦.౧౪॥
Whatever is the virtue (puNya) done, its wonderful smell be thy dhUpa!

గుహావతారమౌనినా మయీశ్వరి ప్రదీపితా ।
ఇయం ప్రబోధదీపికా ప్రమోదదాయికాఽస్తు తే ॥ ౩౦.౧౫॥
O ISvarI, the lamp of knowledge lighted by my guru who is a sage of the form of lord subhramaNya, this lighting lamp of self knowledge be the light that pleases you!
(In my case the guru svarUpa is of hamsa but the light is the same!!)

ఇమామయి ప్రియాత్ప్రియాం మహారసామహఙ్కృతిమ్ ।
నివేదయామి భుజ్యతామియం త్వయా నిరామయే ॥ ౩౦.౧౬॥
This my great ahamkAra the great ego which is of great taste, which is closest and dearest to me, I give this as naivedya the offering of food for you! O nirAmayA! Let this be consumed by you! free of all ills!!

సరస్వతీ సుధాయతే మనో దధాతి పూగతామ్ ।
హృదేవ పత్రమమ్బికే త్రయం సమేత్య తేఽర్ప్యతే ॥ ౩౦.౧౭॥
O goddess, let my speech be the scented lime powder, my mind be the betel nut and my heart be the leaf; I put them together into a tAmbUlam! O mother!

వినీలతోయదాన్తరే విరాజమానవిగ్రహా ।
నిజావిభూతిరస్తు తే తటిల్లతా ప్రకాశికా ॥ ౩౦.౧౮॥
The great flame in my ajna chakra i.e., the middle of my eyebrows which is nothing but your own effulgence flashing like thunder behind drak clouds, be thy hArathi!

స్వరోఽయమన్తరమ్బికే ద్విరేఫవత్స్వరఁస్తదా ।
మమాభిమన్త్ర్య ధీసుమం దదాతి దేవి తేఽఙ్ఘ్రయే ॥ ౩౦.౧౯॥
The internal life force always sanctifying the flower of my intellect with thy mantra like a subtle sound generated by a bee and leaving it at your feet. O dEvI my mother!

తవార్చనం నిరన్తరం యతో విధాతుమస్మ్యహమ్ ।
న విశ్వనాథపత్ని తే విసర్జనం విధీయతే ॥ ౩౦.౨౦॥
As your worship is continuous within me, O wife of lord ViswanAtha, there is no visarjanam or udvAsana. in other words there is no end of this worship.

వియోగ ఇన్దుధారిణా న చేహ విశ్వనాయికే ।
మదమ్బ సోఽత్ర రాజతే తటిల్లతాశిఖాన్తరే ॥ ౩౦.౨౧॥
There is no viyOgam i.e, distance here to you with your beloved husband who wears the moon, O viSvanAyakI my mother! He always stays here in my mind as well.

ఇదం శరీరమేకకం విభావ్య నవ్యమన్దిరమ్ ।
విహారమత్ర సేశ్వరా భవాని కర్తుమర్హసి ॥ ౩౦.౨౨॥
So, by thinking the body as your new home, freely roam in it with your husband. O bhavAnI!

జడేష్వివాలసేష్వివ ప్రయోజనం న నిద్రయా ।
విహర్తుమేవ యాచ్యసే హృదీశసద్మరాజ్ఞి మే ॥ ౩౦.౨౩॥
O goddess! like in the ignorant and in those who are lazy, do not sleep in me! Freely roam in the palace of my heart that is my request!

అయం తవాగ్రిమః సుతః శ్రితో మనుష్యవిగ్రహమ్ ।
తనూజవేశ్మసౌష్ఠవం మృడాని పశ్య కీదృశమ్ ॥ ౩౦.౨౪॥
I am your first child (Ganapati) bearing a human body (in the kavyakanTha Ganapati muni). Check on your son’s house’s wellbeing! O mRDAnI!!
(There is nothing equivalent to me! — I am just one of her children, but she takes care of each of her children in the same way!!)

గణేశితుర్మహాకవేరసౌ ప్రమాణికావలీ ।
మనోమ్బుజే మహేశ్వరీప్రపూజనేషు శబ్ద్యతామ్ ॥ ౩౦.౨౫॥
The great poet Ganesa, in the mind, to worship thee O mahESvarI, brought this out into voice in the vRtta of pramAnika.

Full umA sahasram in Telugu
http://sanskritdocuments.org/doc_devii/uma1000.html
http://sanskritdocuments.org/doc_devii/uma1000.html?lang=te

గంగాష్టకం

June 12, 2016

భగవతి భవలీలామౌలిమాలే తవాంభః
కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి |
అమరనగరనారీచామరగ్రాహిణీనాం
విగతకలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి || 1
bhagavati! thy waters are the garlands on the tied locks of lord bhava (siva)
even a small droplet of size of an atom comes in contact with any being
is capable of giving pleasures of fan waving celestial ladies
by removing all marks of sins of kali, putting in the lap of heavenly abode

బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ
స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్‍స్ఖలంతీ |
క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూనిర్భరం భర్త్సయంతీ
పాథోధిం పూరయంతీ సురనగరసరిత్పావనీ నః పునాతు || 2
dividing the universal egg, playing on the matted locks of lord hara (Siva)
falling from heaven, slipping through the great caves and heights of golden mountain
flowing on the back of strong surface of earth, removing multitude of sins
filling up the ocean, O the river of heaven, purifier! purify us!!

మజ్జన్మాతంగకుంభచ్యుతమదమదిరామోదమత్తాలిజాలం
స్నానైః సిద్ధాంగనానాం కుచయుగవిగలత్కుంకుమాసంగపింగమ్ |
సాయంప్రాతర్మునీనాం కుశకుసుమచయైశ్ఛిన్నతీరస్థనీరం
పాయన్నో గాంగమంభః కరికరమకరాక్రాంతరం హస్తరంగమ్ || 3
covered in the bees coming to drink the nectar secreting from the bull elephants
reddened by the kunkuma of breasts from bathing divine ladies
floating with sacred kuSa grass and flowers offered by sages in the morning and evening near shores
protect us O waters of Ganga! beautiful with the waves made by the playful beating of elephants’ trunks

ఆదావాదిపితామహస్య నియమవ్యాపారపాత్రే జలం
పశ్చాత్పన్నగశాయినో భగవతః పాదోదకం పావనమ్ |
భూయః శంభుజటావిభూషణమణిర్జహ్నోర్మహర్షేరియం
కన్యా కల్మషనాశినీ భగవతీ భాగీరథీ దృశ్యతే || 4
In the beginning of great grand father’s (creator) worship pitcher’s water
later washed the lotus feet of lord sleeping on the great snake – Lord Vishnu – purifier
again become a jewel in the lord Sambhu (Siva) curly matted hair and Sage Juhnu’s
daughter; remover of all defects, goddess, known to be bought hear by the penance of bhagIrath!

శైలేంద్రాదవతారిణీ నిజజలే మజ్జజ్జనోత్తారిణీ
పారావారవిహారిణీ భవభయశ్రేణీ సముత్సారిణీ |
శేషాంగైరనుకారిణీ హరశిరోవల్లీదలాకారిణీ
కాశీప్రాంతవిహారిణీ విజయతే గంగా మనోహారిణీ || 5
taken form on the king of mountains, uplifter of those who take dip in the waters
sporting all over the universe, who can cross over series of fears of birth and death
imitating the form of adi sesha in bends, appearing as leaves in the locks of lord Hara (Siva)
sporting in the area of kashi (varaNaSi) – hey victorious Ganga! stealer of our hearts!!

కుతో వీచీర్వీచిస్తవ యది గతా లోచనపథం
త్వమాపీతా పీతాంబరపురవాసం వితరసి |
త్వదుత్సంగే గంగే పతతి యది కాయస్తనుభృతాం
తదా మాతః శాంతక్రతవపదలాభోఽప్యతిలఘుః || 6
Where is longing when thy ripples come into the vision?
One who sips the water is bestowed a residence in the city of pItAmbara (lord Vishnu)
Oh Ganga! if the body falls in your rising waters then O mother,
even the position of the king of gods Indra is very small to compare.

భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహం
విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి ।
సకలకలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే
తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద || 7
bhagavati! on your shore, consuming only water
giving up all desires for pleasures, I worship lord Krishna
remover of all defects, bestower of ladder to the heaven
with pleasant moving waves, O Ganga! be auspicious to me!

మాతర్జాహ్నవీ శంభుసంగమిలితే మౌళౌ నిధాయాంజలిం
త్వత్తీరే వపుషోఽవసానసమయే నారాయణాంఘ్రిద్వయమ్ |
సానందం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణప్రయాణోత్సవే
భూయాద్భక్తిరవిచ్యుతా హరిహరాద్వైతాత్మికా శాశ్వతీ || 8
O Mother jAhnavI! while merging in Sambhu, rising hands up to the head in reverence,
on your banks, leaving the body, the lotus feet of lord Narayana,
with bliss, I remember, during the celebration of my life-force’s departure
Let the non-dual unwavering devotion in hari-hara be eternal.

గంగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతో నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ||
This victorious octet of Ganga, studied by anyone with interest and effort
is freed from all sins and attains the abode of lord Vishnu.

— Adi SankarAcArya’s gangAshTakam.
— Today is ashTami i.e, the 8th waxing moon phase of month of jyeshTha.

First ten days of month of jyeshTha is Ganga Dasara concluding on daSa pApa hara daSami. River Ganga came down to earth on the paDmayi day, capable of removing ten sins in ten days.

Three bodily sins 1. unlawful acquisition of someone’s property, 2. Injuring others & 3. stealing someone’s wife.

Four sins committed by speech: 1. Harsh, 2. Untruthful, 3.slanderous & 4. meaningless speech

Three sins committed by mind: 1.interest in others wealth, 2. thinking ill of others & 3. interest in spreading rumours.

— “దశ పాప హర దశమి” జ్యెష్ట శుద్ధ దశమి on 15th June 2016

ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకమ్ – single subtle force holding everything together

May 9, 2016

బ్రహ్మాణ్డే యస్య జన్మోదితముషసి పరబ్రహ్మముఖ్యాత్మజస్య
ధ్యేయం రూపం శిరోదోశ్చరణపదజుషా వ్యాహృతీనాం త్రయేణ ।
తత్సత్యం బ్రహ్మ పశ్యామ్యహరహమభిధం నిత్యమాదిత్యరూపం
భూతానాం భూనభస్స్వః ప్రభృతిషు వసతాం ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకమ్ ॥ 9

—శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితశ్రీమదాదిత్యస్తోత్రరత్నమ్

In the universal egg, whose birth makes rise of light, emerging foremost of supreme brahman
the form of meditation, whose head, arms and feet are three vyAhRtis (svaH – heaven, bhuvaH – space, bhUH – earth)
THAT TRUTH; brahman – I behold. whose names are ahaH – day and aham – i, eternal form of sun
of the beings occupying earth, space and heaven and flourishing, the single subtle life-force!

Lets put it together:-

I always see and behold that supreme truth, single subtle life force of all beings described as “aham i.e, I” by everyone, the form of meditation whose head is heaven, arms are the space and feet is the earth, which is the first born of the supreme brahman in the beginning of emergence i.e., dawn, within this universal egg (brahmaNDa)! is the form of Aditya i.e, SUN.

— 9th Sloka of Srimad Aditya stotra ratnam authored by Srimad appayya dIkshita – a great scholar of 16th century. 

full stotra: http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_navagraha/AdityastotraAppayaDixit.html